logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1580

19 juin 2014

SOMMAIRE

17Capital 2 Feeder A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

75813

17Capital 2 Feeder B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

75813

4Keys Capital Management S.à r.l. . . . . . . .

75813

Agro-Farming Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

75815

Aguila PAI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75813

AI Global Investments & CY S.C.A. . . . . . .

75819

AI Global Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

75819

Akruks GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75816

Albavis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75812

Alpet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75815

Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

75814

Amazon Europe Core S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

75814

A-R-A Retail Centers S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

75794

Armat Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75816

Atelier d'Architecture M. Vander

Linden.Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75817

AT-Lux Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75806

AXA Private Debt II S.A., SICAR . . . . . . . .

75816

Bond Street Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

75816

Bond Street Properties S.A.  . . . . . . . . . . . .

75817

BR Harbour Exchange S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

75818

Campbell Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75840

CEA Investments Limited  . . . . . . . . . . . . . .

75819

Chez Nous Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75840

Cleanup (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75840

Constructions Générales Gomes Manuel

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75819

Cornhill Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

75840

C.P.I. Holding - Compagnie de Placements

Immobiliers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75840

Creative Equity Consulting, Société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle  . . . . . .

75819

Delta 2 (Lux) Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75811

Don Curly S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75840

D-R Luxembourg International S.à r.l.  . . .

75809

D.S. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75811

IQ Industrial Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

75813

Pergolese S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75839

Quantum Industries S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

75813

Saluki S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75818

Seagull S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75812

Thonic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75812

Thonic S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75812

T Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75817

Unitas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75812

Veglio S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75815

Vericom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75839

Vibrationmaster Technology Center s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75805

Zeimes Marc, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75812

75793

L

U X E M B O U R G

A-R-A Retail Centers S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 119.233.

N.B. Pour des raisons techniques, le début de l'acte est publié au Mémorial C-N° 1579 du 19 juin 2014.

Schedule 2 - the Draft Terms

Umowa spolki

I. Firma - Siedziba - Przedmiot Dzialalnosci - Czas Trwania

Art. 1. Firma. Zostaje zawiazana spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (société a responsabilité limitée) pod firma

„A-R-A Retail Centers, S.à. r.l.“ (dalej Spolka), podlegajaca prawu obowiazujacemu w Luksemburgu, w szczegolnosci
postanowieniom ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku o spolkach handlowych, z pozniejszymi zmianami (dalej Ustawa)
oraz postanowieniom Umowy Spolki.

Art. 2. Siedziba.
2.1. Siedziba Spolki jest miasto Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. Dopuszczalne jest przenoszenie siedziby

Spolki w dowolne inne miejsce poloęone (zarowno w tym samym jak i innym dystrykcie) w Wielkim Księstwie Luksem-
burga, w drodze uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow podjętej zgodnie z zasadami wymaganymi dla zmiany Umowy Spolki.

2.2. Spolka moze tworzyc oddzialy, filie lub Inne biura, zarowno w Wielkim Księstwie Luksemburga jak i za granica, w

drodze uchwaly Zarzadu. Jezeli Zarzad uzyska informacje o zaistnieniu lub bliskim zaistnieniu nadzwyczajnych politycznych
lub wojskowych wydarzen lub okolicznosci oraz, ze tęgo rodzaju wydarzenia lub okolicznosci moga zaklocic zwykla dzia-
lalnosc Spolki w jej siedzibie lub latwosc komunikowania sie pomiedzy biurem w Luksemburgu: i osobami za granica,
siedziba Spolki moze zostac tymczasowo przeniesiona za granice, do czasu calkowitego ustania nadzwyczajnych okolicz-
nosci. Tego rodzaju tymczasowe dzialania pozostaja bez wplywu na przynaleznosc panstwowa Spolki, ktora niezaleznie
od tymczasowego przeniesienia siedziby, pozostaje Spolka zawiazana zgodnie z prawem obowiazujacym w Luksemburgu.

Art. 3. Przedmiot dzialalnosci.
3.1. Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest nabywanie w drodze subskrypcji udzialow, zakupu i wymiany lub w jakikolwiek

inny sposob, i/lub wykonywanie prawem wlasnosci do calego pakietu udzialow i/lub udzialow w Spolkach Zaleznych oraz
ich  zbywanie  lub  przenoszenie,  oraz  za  posrednictwem  Spolek  Zaleznych  wykonywanie  prawa  wlasnosci,  zabudowa,
przebudowa, zarzadzanie, upowaznianie, sporzadzanie map, klasyfikowanie, ksztaltowanie krajobrazu, obsluga, finanso-
wanie; refinansowanie, dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podzial, wprowad-
zanie ulepszen, sporzadzanie planow, wprowadzanie zmian w formie aneksu, dzierzawa, poddzierzawa oraz sprzedaz,
zamiana lub zbycie (calosci, czesci lub udzialow, niezaleznie od podzialu) oraz dokonywanie wszelkich pozostalych zgod-
nych z prawem czynnosci dotyczacych okreslonych dzialek gruntu polozonych na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz
budynkow na nich posadowionych, jak rowniez wprowadzenie wszelkich ulepszen dotyczacych istniejacych i przyszlych
budowli (dalej Nieruchomosci, ktorych dotyczy odpowiednio rozbudowa, przebudowa, zarzadzanie, upowaznianie, spor-
zadzanie map, klasyfikowanie, ksztaltowanie krajobrazu, obsluga, finansowanie, refinansowanie, wprowadzanie zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podzial, wprowadzanie ulepszen, sporzadzanie planow, wprowad-
zanie  zmian  w  formie  aneksow,  dzierzawa,  poddzierzawa)  oraz  wszelkiego  rodzaju  nieruchomosci  lub  ruchomosci
(Nieruchomosci oraz wszelkiego rodzaju pozostale nieruchomosci lub ruchomosci zwane sa dalej lacznie jako Portfolio).

3.2. Spolka moze ponadto:
(i) sprzedawac, wymieniac lub w inny sposob zbywac, bezposrednio lub posrednio, wszystkie lub czesc udzialow w

Portfolio;

(ii) wykonywac wszelkie prawa przyslugujace Spolce wzgledem Portfolio na podstawie jakiejkolwiek umowy, ktorej

Spolka jest strona oraz bezposrednio lub posrednio nabywac, wykonywac prawo wlasnosci, wprowadzac ulepszenia lub
obslugiwac Nieruchomosci lub jakiekolwiek pozostale aktywa nabyte przez Spolke oraz jej spolki zalezne;

(iii) nabywac i wykonywac prawo wlasnosci Nieruchomosci dla celow inwestycyjnych oraz w celu finansowania, sprze-

dazy, przeniesienia prawa, dokonania cesji, przeniesienia lub obciazenia hipoteka Nieruchomosci lub jakiekolwiek pozos-
tale aktywa Spolki lub ktorekolwiek z nich, oraz jakiekolwiek ruchomosci, gdy jest to niezbedne, dogodne lub ma wplyw
na osiagniecie celow Spolki;

(iv) zawierac, wykonac wszelkiego rodzaju umowy niezbedne, zwiazane z lub majace wplyw na osiagniecie celow Spolki;

oraz

(v) podejmowac jakiekolwiek zgodne z prawem czynnosci oraz wykonywac wszelkie umowy niezbedne, zwiazane z

lub majace wplyw na wykonywanie przedmiotu dzialalnosci Spolki.

3.3. Spolka moze we wlasnym imieniu pozyskiwac srodki na prowadzenie swojej dzialalnosci w dowolny sposob, za

wyjatkiem  oferty  publicznej  (zabezpieczonej  lub  niezabezpieczonej)  i/lub  za  pomoca  ogolnego  kredytu.  Spolka  moze,
wylacznie w drodze emisji prywatne), emitowac noty, obligacje oraz skrypty dluzne i wszelkiego rodzaju dluzne i/lub
kapitalowe  papiery  wartosciowe.  Spolka  moze  udzielac  pozyczek,  bez  ograniczen,  ze  srodkow  pochodzacych  m.in.  z
przychodow z pozyczek i/lub emisji papierow dluznych, na rzecz swoich spolek zaleznych, spolek powiazanych i/lub ja-

75794

L

U X E M B O U R G

kiejkolwiek  innej  spolki.  Spolka  moze  ponadto  udzielac  gwarancji  i  ustanawiac  zastawy,  przenosic,  obciazac  lub  w
jakikolwiek inny sposob ustanawiac lub udzielac zabezpieczen na wszystkich lub czesci aktywow Spolki w celu udzielenia
gwarancji wykonania wlasnych obowiazkow i zobowiazan i/lub obowiazkow i zobowiazan jakiejkolwiek innej spolki oraz,
ogolnie, na wlasna korzysc i/lub na korzysc jakiejkolwiek innej spolki lub osoby/podmiotu.

3.4. Spolka moze stosowac wszelkiego rodzaju techniki i instrumenty zwiazane z inwestycjami Spolki w celu skutecz-

nego zarzadzania takimi inwestycjami, w tym techniki i instrumenty zabezpieczajace Spolke przed ryzykiem wynikajacym
z zadluzenia, roznic kursowych, zmian stop procentowych oraz pozostalymi ryzykami.

3.5. Spolka moze prowadzic wszelkiego rodzaju dzialania handlowe, finansowe lub przemyslowe oraz zawierac wszel-

kiego  rodzaju  transakcje  dotyczace  nieruchomosci  lub  ruchomosci,  ktore  bezposrednio  lub  posrednio  wspieraja  lub
dotycza przedmiotu dzialalnosci Spolki.

Art. 4. Czas trwania.
4.1. Czas trwania Spolki jest nieoznaczony.
4.2. Spolka nie ulega rozwiazaniu na skutek smierci, zawieszenia praw obywatelskich, utraty zdolnosci do czynnosci

prawnych, niewyplacalnosci, ogloszenia upadlosci lub na skutek wystapienia jakichkolwiek innych okolicznosci dotyczacych
jednego lub wiekszej liczby wspolnikow.

II. Kapital zakladowy - Udzialy

Art. 5. Kapital zakladowy.
5.1. Kapital zakladowy Spolki wynosi sto szescdziesiat cztery miliony osiemset dwadziescia dwa tysiace czterysta euro

(164.822.400,- EUR), na ktory sklada sie jeden milion szescset czterdziesci osiem tysiecy dwiescie dwadziescia cztery
(1.648.224) udzialow imiennych o wartosci nominalnej sto euro (100,- EUR) kazdy; wszystkie udzialy zostaly objete oraz
pokryte w calosci.

5.2. Kapital zakladowy Spolki moze zostac podwyzszony lub obnizony, jednorazowo lub wielokrotnie, w drodze uch-

waly Zgromadzenia Wspolnikow podjetej zgodnie z postanowieniami dotyczacymi zmian w Umowie Spolki.

Art. 6. Udzialy.
6.1. Kazdy udzial upowaznia jego posiadacza do czesci ulamkowej aktywow i zyskow Spolki, wprost proporcjonalnie

do liczby istniejacych udzialow.

6.2. Wzgledem Spolki, udzialy Spolki sa niepodzielne, gdyz jeden udzial moze byc przedmiotem wlasnosci tylko jednego

wlasciciela. Wspolwlasciciele sa zobowiazani do wyznaczenia jednej osoby, ktora bedzie ich reprezentowala w stosunku
do Spolki.

6.3. zadnemu ze Wspolnikow nie przysluguje prawo przeniesienia jakiejkolwiek czesci swojego udzialu w Spolce. Prze-

niesienie przez ktoregokolwiek ze Wspolnikow (dalej Wspolnik Zbywajacy) calosci swojego udzialu w Spolce na rzecz
Podmiotu niebedacego Spolka Powiazana (dalej Nabywca) wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich po-
zostalych  Wspolnikow  (dalej  Wspolnik  Niezbywajacy),  ktora  to  zgoda  moze,  wedlug  wlasnego  uznania  Wspolnika
Niezbywajacego, zostac udzielona lub zasadnie wstrzymana. W przypadku, gdy Wspolnik Zbywajacy zamierza przeniesc
calosc swojego udzialu w Spolce na rzecz Nabywcy, wspolnik ten jest zobowiazany dostarczyc Wspolnikowi Niezbywa-
jacemu pisemne zawiadomienie (dalej Pierwsza Oferta Zbycia) zawierajace oferte sprzedazy swojego udzialu w Spolce
Wspolnikowi Niezbywajacemu oraz okreslajace cene i pozostale warunki proponowanego zbycia. W terminie dwudziestu
dni od otrzymania Pierwszej. Oferty Zbycia, Wspolnik Niezbywajacy moze w drodze pisemnego zawiadomienia skiero-
wanego do Wspolnika Zbywajacego (dalej Odpowiedz na Oferte Zbycia), przyjac lub odrzucic oferte nabycia udzialu
Wspolnika Zbywajacego w Spolce za cene i na warunkach okreslonych w Pierwszej Ofercie Zbycia. W przypadku, gdy
Wspolnik Niezbywajacy odrzuci oferte zawarta w Pierwszej Ofercie Zbycia lub nie dostarczy Odpowiedzi na Oferte
Zbycia, Wspolnik Zbywajacy bedzie uprawiony do zlozenia oferty zbycia swojego udzialu innemu Nabywcy, przy czym
nie zwalnia go to z obowiazku uzyskania uprzedniej zgody Wspolnika Niezbywajacego, o ktorej mowa powyzej.

6.4. Z zastrzezeniem uprzedniego wykonania postanowien Artykulu 6.3 niniejszej Umowy Spolki, Wspolnik Zbywajacy

moze  nastepnie  zbyc  caly  swoj  udzial  w  Spolce  na  rzecz  Nabywcy  za  cene  ustalona  przez  Wspolnika  Zbywajacego.
Wspolnik Zbywajacy najpierw przekaze Wspolnikowi Niezbywajacemu zawiadomienie w tej sprawie (ktore to zawiado-
mienie bedzie zawierac glowne warunki zbycia udzialow w Spolce, tozsamosc Nabywcy, metode obliczania ceny sprzedazy
oraz wszelkie pozostale istotne warunki handlowe) (dalej Zawiadomienie o Zbyciu). W terminie pietnastu dni (dalej Okres
Wykonania Prawa) od daty otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu przez Wspolnika Niezbywajacego, Wspolnik Niezby-
wajacy bedzie mial prawo zadecydowac o uczestnictwie w takim zbyciu udzialu w Spolce zainicjowanym przez Wspolnika
Zbywajacego (dalej Sprzedaz Tag-Along) na warunkach okreslonych w Zawiadomieniu o Zbyciu oraz w Artykule 6.6
Umowy Spolki. W przypadku, gdy Wspolnik Niezbywajacy postanowi uczestniczyc w zbyciu udzialu w Spolce, Wspolnik
Niezbywajacy bedzie mial prawo do sprzedazy swojego udzialu w Spolce wylacznie w calosci. Jezeli Wspolnik Niezby-
wajacy nie dokona na czas wyboru dotyczacego Sprzedazy Tag-Along uznaje sie, ze postanowil nie przystepowac do zbycia
udzialu w Spolce zaproponowanego przez Wspolnika Zbywajacego.

6.5. Wspolnik Zbywajacy bedzie mial prawo zawrzec umowe zbycia calosci swojego udzialu w Spolce, po uplywie

Okresu Wykonania Prawa. Transakcja zbycia udzialu w Spolce zostanie zrealizowana w terminie dwustu czterdziestu dni
od daty uplywu Okresu Wykonania Prawa. W przypadku, gdy Wspolnik Niezbywajacy postanowi uczestniczyc w zbyciu

75795

L

U X E M B O U R G

udzialu w Spolce, Wspolnik Zbywajacy bedzie zobowiazany przekazac Wspolnikowi Niezbywajacemu kopie projektu
umowy dotyczacej zbycia udzialu w Spolce, wraz ze wszelkimi zmianami do niej oraz wszelkimi pozostalymi informacjami
zwiazanymi z taka transakcja, oraz bedzie na biezaco informowal Wspolnika Niezbywajacego o przebiegu negocjacji w
przedmiocie zbycia udzialu w Spolce, majac wzglad na rekomendacje, jakich Wspolnik Niezbywajacy moze udzielic w
zakresie proponowanych warunkow zbycia udzialu w Spolce oraz, na zasadna prosbe Wspolnika Niezbywajacego, prze-
kaze Wspolnikowi Niezbywajacemu pozostale informacje dotyczace transakcji zbycia udzialu w Spolce. Jezeli transakcja
zbycia udzialu w Spolce nie zostanie zawarta lub zrealizowana w terminie dwustu czterdziestu dni od daty uplywu Okresu
Wykonania Prawa, uprawnienia przyslugujace Wspolnikowi Niezbywajacemu na mocy Artykulow 6.3 i 6.4 Umowy Spolki
zostana nalezycie przywrocone. Z chwila zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w ktorej Wspolnik Niezbywajacy postanowil
uczestniczyc w ramach transakcji Sprzedazy Tag-Along, wspolnicy dokonaja zaplaty odpowiednio do proporcjonalnego
udzialu w jakiejkolwiek nieruchomosci lub z tytulu innych podatkow transferowych, jesli wymagane, zwiazanej z tego
rodzaju przeniesieniem, w zakresie nie oplaconym przez nabywce.

6.6. W przypadku, gdy Wspolnik Niezbywajacy postanowil uczestniczyc w transakcji Zbycia z Prawem Przystapienia

zgodnie z postanowieniami Artykulu 6.4. Umowy Spolki:

(i) Wspolnik Niezbywajacy bedzie zobowiazany wspolpracowac przy zawieraniu i realizacji transakcji zbycia udzialu w

Spolce na kwote nie mniejsza niz cena sprzedazy, jesli dotyczy, okreslona w Zawiadomieniu o Zbyciu;

(ii) Wspolnicy beda uczestniczyc proporcjonalnie (odpowiednio do posiadanych przez nich udzialow w Spolce) w

oparciu o odrebne podstawy w (1) zwolnieniu z odpowiedzialnosci proponowanemu Nabywcy, (2) rachunku depozyto-
wym zalozonym w celu zaspokojenia tego rodzaju obowiazku, (3) wszelkich uzasadnionych wydatkach poniesionych w
zwiazku z przygotowaniem i realizacja transakcji objetych trescia niniejszego Artykulu 6.6. (niezaleznie od tego, czy zostala
sfinalizowana), oraz (4) wszelkich pozostalych prawach i zobowiazaniach z tym zwiazanych. zaden ze wspolnikow nie
bedzie ponosil odpowiedzialnosci z tytulu zwolnienia z odpowiedzialnosci udzielonego Nabywcy za oszustwa, razace
niedbalstwo lub wine umyslna innego wspolnika; oraz

(iii) Wspolnik Zbywajacy przekaze Wspolnikowi Niezbywajacemu pisemne zawiadomienie, nie wczesniej niz na trzyd-

ziesci dni przed data zawarcia transakcji Sprzedazy Tag-Along. Zawiadomienie to bedzie zawierac (1) imie i nazwisko oraz
adres proponowanego Nabywcy lub Nabywcow w proponowanej transakcji Sprzedazy Tag-Along, (2) kwote wynagrod-
zenia za udzial Wspolnika Niezbywajacego oraz warunki platnosci, oraz (3) potwierdzenie, ze proponowany Nabywca
jest  gotowy  nabyc  udzial  w  Spolce  Wspolnika  Niezbywajacego.  Na  uzasadniona  prosbe  Wspolnika  Niezbywajacego
Wspolnik Zbywajacy przekaze rowniez Wspolnikowi Niezbywajacemu kopie wszystkich dokumentow dotyczacych trans-
akcji Sprzedazy Tag-Along.

6.7. Kazdy ze wspolnikow moze w dowolnym czasie przeniesc caly swoj udzial w Spolce na rzecz Spolki Powiazanej

danego wspolnika, pod warunkiem, ze tego rodzaju Spolka Powiazana pozostaje spolka powiazana danego wspolnika przez
caly okres posiadania takiego udzialu przez spolke powiazana. Ponadto, czesciowe przeniesienie udzialow przez wspolnika
bedzie dozwolone przez wspolnikow Wspolnika AFET oraz wspolnikow Wspolnika A-R, pod warunkiem, ze tego rodzaju
zbycie wewnatrzgrupowe nie bedzie skutkowalo Zmiana Kontroli.

6.8. Ponizsze postanowienia stanowia warunki jakiegokolwiek przeniesienia calego udzialu wspolnika w Spolce zgodnie

z niniejszym Artykulem 6:

(i) nabywca przejmie na pismie wszelkie zobowiazania zbywcy wobec Spolki;
(ii) wspomniany nabywca wyrazi pisemna zgode na zwiazanie wszystkimi warunkami Umowy Wspolnikow;
(iii) w przypadku, gdy zbywajacy ma byc zwolniony ze swoich zobowiazan wobec Spolki, nabywca przekaze Spolce

dokumenty dotyczace przyjecia i zabezpieczenia, zatwierdzone przez Wspolnika Niezbywajacego, zaplaty i wykonania
wszystkich zobowiazan dotyczacych lub zwiazanych z udzialem w ten sposob przeniesionych i przejetych;

(iv) przeniesieniu udzialow bedzie towarzyszyc przeniesienie na rzecz nabywcy proporcjonalnej czesci udzialu zbywa-

jacego w Pozyczce Wspolnika, a zbywajacy sporzadzi i podpisze wszelkie dokumenty niezbedne do zbycia udzialu na rzecz
nabywcy; oraz

(v) warunki okreslone w Artykulach 6.9. i 6.10. niniejszej Umowy Spolki zostana spelnione.
6.9. W zakresie w jakim Ustawa lub niniejsza Umowa Spolki wymaga glosowania przez Wspolnikow nad transakcjami

zbycia udzialu w Spolce, o ktorych mowa w niniejszym Artykule 6, wspolnicy oddadza swoj glos zgodnie z postanowieniami
Ustawy i niniejszej Umowy Wspolnikow, w celu zawarcia transakcji na warunkach okreslonych w niniejszym Artykule 6.

6.10. Z chwila ogloszenia Upadlosci lub rozwiazania wspolnika, wspolnik ten wykona swoje zobowiazania wynikajace

z Punktu 9.1.2. Umowy Wspolnikow, a zarzadca komisaryczny lub syndyk masy upadlosciowej lub inny przedstawiciel
prawny  Upadlego  wspolnika  lub  inni  przedstawiciele  prawni  rozwiazanego  wspolnika  beda  posiadali  wszystkie  prawa
cesjonariusza odpowiednio Wspolnika A-R lub Wspolnika AFET, w tym takie samo prawo (z zastrzezeniem takich samych
ograniczen) jakie przysluguje odpowiednio Wspolnikowi A-R lub Wspolnikowi AFET na mocy Artykulu 6.3. i Artykulu
6.9. powyzej, do dokonania cesji swojego udzialu w Spolce.

6.11. Z zastrzezeniem ograniczen i uprawnien do zatwierdzania, okreslonych w Artykule 6 niniejszej Umowy Spolki,

cesjonariusz jakiegokolwiek zbycia udzialow przez wspolnika dozwolonego na podstawie niniejszego Artykulu 6 (dalej
Wspolnik Cesjonariusz) staje sie wspolnikiem zastepczym. W takim przypadku, jesli i jak wymaga tego prawo, wspolnicy
sporzadza lub spowoduja sporzadzenie wszelkich dokumentow, ktore wymagaja podpisu wspolnikow oraz w wymaganym

75796

L

U X E M B O U R G

zakresie Wspolnika Cesjonariusza, tym samym Wspolnik Cesjonariusz wyrazi zgode, przejmie zobowiazania i bedzie
zwiazany postanowieniami Umowy Wspolnikow. O ile przedmiotowa umowa nie wskazuje inaczej lub jezeli nie zostala
przyjeta do Spolki zgodnie z postanowieniami umowy, zadna osoba nie bedzie uznana za wspolnika, a Spolka, kazdy ze
wspolnikow oraz jakiekolwiek inne podmioty majace powiazania handlowe ze Spolka beda utrzymywaly kontakty hand-
lowe  wylacznie  ze  wspolnikami  w  ten  sposob  wskazanymi  lub  przyjetymi  i  nie  beda  zobowiazani  do  utrzymywania
kontaktow handlowych z jakimkolwiek innym Podmiotem z powodu cesji lub zastawu ustanowionego przez wspolnika
(lub wykonania praw z zastawu) lub z powodu smierci wspolnika.

6.12. zadna transakcja przeniesienia udzialow nie bedzie wazna i wiazaca, chyba ze przeniesienie to nie narusza ogra-

niczen  dotyczacych  przeniesienia  udzialow  okreslonych  we  wszystkich  umowach,  ktorych  Spolka  lub  przedmiotowy
wspolnik(cy) jest(sa) strona. Jakiekolwiek domniemane przeniesienie udzialow lub jakiekolwiek inne dzialania podjete
niezgodnie z powyzszymi postanowieniami sa niewazne ab initio. Ponadto, przeniesienie udzialu bedzie wylacznie wiazace
dla Spolki lub osob trzecich po wyslaniu do Spolki lub otrzymaniu przez Spolke zawiadomienia zgodnie z art. 1690 Luk-
semburskiego kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie maja postanowienia art. 189 i 190 Ustawy.
6.13. W celu unikniecia watpliwosci, powyzsze postanowienia (tzn. od Artykulu 6.3. do Artykulu 6.12. wlacznie) nie

beda mialy zastosowania wobec niezaleznych kredytodawcow (w tym ich nastepcow prawnych lub cesjonariuszy), na
ktorych korzysc wszyscy wspolnicy ustanowili jeden lub kilka zastawow z roznym pierwszenstwem na wszystkich udzialach
posiadanych przez nich w kapitale zakladowym Spolki, w tym w zwiazku z realizacja praw z zastawu lub zastawow, w
drodze przeniesienia udzialow na rzecz jednej lub kilku osob trzecich.

6.14. Rejestr wspolnikow bedzie przechowywany w siedzibie Spolki zgodnie z postanowieniami Ustawy i po zlozeniu

wniosku kazdy ze wspolnikow ma prawo wgladu do rejestru.

6.15. Kazdy ze wspolnikow jest zobowiazany chronic, zabezpieczyc i zwolnic z odpowiedzialnosci Spolke i drugiego

wspolnika oraz jego wspolnikow, partnerow, pracownikow, przedstawicieli, czlonkow oraz Spolki Zalezne, zwolnic z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci powstalej w zwiazku z brakiem przeniesienia przez wspolnika jakiegokolwiek udzialu w
Spolce, nieprzestrzeganiem przepisow obowiazujacego prawa, w tym wymogow dotyczacych rejestracji, kwalifikacji oraz
zwalczania naduzyc finansowych lub wplywu tego rodzaju zbycia udzialow na przestrzeganie przez Spolke i jej wspolnikow
tych przepisow prawa w zwiazku z jakimkolwiek wczesniejszym zbyciem udzialu w Spolce. W przypadku, gdy wczesniejsze
zwolnienie z odpowiedzialnosci jest w jakimkolwiek stopniu niewykonalne, wspolnik zobowiazany do zwolnienia w ten
sposob Spolki i drugiego wspolnika z odpowiedzialnosci bedzie w takim stopniu zobowiazany do pokrycia strat, odpo-
wiedzialnosci,  kosztow  lub  wydatkow  wynikajacych  z  dzialania,  zaniechania  lub  wydarzen  okreslonych  w  powyzszym
zwolnieniu z odpowiedzialnosci, w zakresie jego odpowiedzialnosci za powyzsze, okreslonej przez odpowiedniego bie-
glego.

III. Zarzad - Reprezentacja

Art. 7. Zarzad.
7.1. Spolka zarzadza Zarzad skladajacy sie z osmiu czlonkow, bedacych wspolnikami lub nie, powolywanych, z prawem

ponownego  powolania  w  drodze  uchwaly  Zgromadzenia  Wspolnikow,  ktora  okresla  kompetencje  i  czas  trwania  ich
kadencji.

7.2. Wspolnik A-R bedzie mial prawo przedstawic do powolania lub odwolania przez Zgromadzenie Wspolnikow

cztery (4) osoby lub podmioty na stanowisko menadzerow Spolki, ktorzy zostana wyznaczeni na Menadzera(ow) A-R,
zas Wspolnik AFET bedzie mial prawo przedstawic do powolania lub odwolania przez Zgromadzenie Wspolnikow cztery
(4) osoby lub podmioty na stanowisko menadzerow Spolki, ktorzy zostana powolani na Menadzera(ow) AFET.

7.3. Menadzerowie moga zostac w kazdej chwili odwolani w drodze uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow.

Art. 8. Uprawnienia Zarzadu.
8.1. Wszelkie uprawnienia, ktore nie zostaly wyraznie zastrzezone przez Ustawe lub niniejsza Umowe Spolki wzgledem

Zgromadzenia Wspolnikow oraz bez uszczerbku dla postanowien Artykulu 10.1. niniejszej Umowy Spolki, naleza do
kompetencji Menadzerow A-R, ktorzy beda w pelni upowaznieni do wykonywania i zatwierdzania wszystkich czynnosci
i decyzji zgodnych z przedmiotem dzialalnosci Spolki.

8.2. W odniesieniu do osob trzecich Menadzerowie A-R beda mieli najszerszy zakres uprawnien w zakresie biezacego

zarzadzania sprawami Spolki (dalej Biezace Zarzadzanie) oraz beda podejmowac wszelkie decyzje dotyczace biezacego
funkcjonowania Spolki, Spolek Zaleznych i Nieruchomosci.

8.3. Specjalne i ograniczone uprawnienia w zakresie okreslonych spraw moga byc delegowane na rzecz jednego lub

wiecej agentow bedacych lub nie wspolnikami przez jednego Menadzer A-R oraz jednego Menadzera AFET Spolki, dzia-
lajacych.

Art. 9. Procedura.
9.1. W braku odmiennych ustalen dokonanych przez Menadzerow, posiedzenia Zarzadu beda sie odbywac cztery razy

w roku, nie rzadziej niz co trzy miesiace (a jedno z tych posiedzen bedzie sie odbywac wraz z walnym zgromadzeniem)
w Luksemburgu, chyba ze Menadzerowie postanowia odbyc posiedzenie w innym miejscu lub w razie pilnej potrzeby,
kiedy posiedzenie musi sie odbyc za posrednictwem telefonu lub w formie telekonferencji.

75797

L

U X E M B O U R G

9.2. Sekretarz dostarczy wszystkim Menadzerom, w drodze pisemnego zawiadomienia najpozniej 15 dni przed po-

siedzeniem, szczegoly dotyczace proponowanego czasu i miejsca odbycia wszystkich posiedzen Zarzadu, za wyjatkiem
naglych przypadkow, kiedy to charakter tego rodzaju okolicznosci zostanie okreslony w zawiadomieniu o zwolaniu po-
siedzenia Zarzadu lub w przypadku, gdy wiekszosc Menadzerow postanowi o zwolaniu posiedzenia z krotszym wyprzed-
zeniem.  Kazde  zawiadomienie  o  zwolaniu  posiedzenia  Zarzadu  zostanie  wyslane  z  Luksemburga  i  bedzie  zawierac
odpowiednio szczegolowy porzadek obrad oraz zawierac wszelkie odpowiednie dokumenty.

9.3. Zawiadomienie o zwolaniu posiedzenia Zarzadu nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy czlonkowie Zarzadu

sa obecni lub reprezentowani na posiedzeniu i potwierdzaja, ze zostali nalezycie powiadomieni i posiadaja pelna wiedze
na temat porzadku obrad posiedzenia. Kazdy z czlonkow Zarzadu moze zrzec sie prawa do otrzymywania zawiadomien
o zwolaniu posiedzenia Zarzadu na pismie przez wyslanie oryginalu poczta, telegramem, teletekstem, faksem lub mailem.

9.4. Kazdy Menadzer moze byc wyznaczony na pismie do wystepowania jako pelnomocnik innego Menadzera na po-

siedzeniu Zarzadu.

9.5. Na kazdym posiedzeniu Zarzadu Menadzerowie A-R beda skladac Zarzadowi sprawozdanie z istotnych decyzji

oraz dzialan podjetych od czasu ostatniego posiedzenia Zarzadu.

9.6. Kworum stanowi dwoch Menadzerow A-R i dwoch Menadzerow AFET obecnych lub reprezentowanych na po-

siedzeniu Zarzadu. Jezeli na pol godziny przed rozpoczeciem posiedzenia Zarzadu kworum nie istnieje lub przestalo istniec
obecni Menadzer(owie) odrocza posiedzenia na okreslony dzien i godzine, przypadajacy nie wczesniej niz siedem dni
kalendarzowych po poczatkowej dacie. Zawiadomienie o miejscu i godzinie odroczonego posiedzenia zostanie przekazane
Menadzerom przez sekretarza.

9.7. Uchwaly podejmowane sa bezwzgledna wiekszoscia glosow waznie oddanych. Uchwaly Zarzadu zostana umieszc-

zone  przez  sekretarza  w  protokole  podpisanym  przez  wszystkich  Menadzerow  obecnych  lub  reprezentowanych  na
posiedzeniu. Sekretarz rozda kopie protokolu wszystkim Menadzerom, a nastepnie protokol bedzie przechowywany w
siedzibie Spolki w Luksemburgu. Protokol bedzie obejmowac wszystkie istotne decyzje podjete przez Zarzad. Protokol
bedzie zawieral informacje, czy posiedzenie sie odbylo w Luksemburgu.

9.8. Kazdy z Menadzerow moze uczestniczyc w jakimkolwiek posiedzeniu Zarzadu przez telefon lub wideotelefon lub

za pomoca jakiegokolwiek innego podobnego srodka lacznosci umozliwiajacego wszystkim osobom uczestniczacym w
spotkaniu slyszec sie i rozmawiac ze soba. Udzial w posiedzeniu przy pomocy tego rodzaju srodkow uznaje sie za row-
nowazny z osobistym uczestnictwem.

9.9. W nadzwyczajnych przypadkach uchwaly przyjete w trybie obiegowym podpisane przez wszystkich Menadzerow

uznaje sie za wazne i wiazace w ten sam sposob jak gdyby byly przyjete na nalezycie zwolanym i odbytym posiedzeniu.
Podpisy moga byc zlozone pod jednym dokumentem lub kilkoma kopiami tej samej uchwaly i udokumentowane poprzez
wyslanie listem lub faksem.

Art. 10. Wazne decyzje.
10.1. Bez zgody Menadzerow AFET lub, w granicach dozwolonych przez Ustawe, przez wspolnika(ow) dzialajacych w

ramach zwyczajnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspolnikow nie moga byc podjete nastepujace dzialania i uchwaly
(dalej Wazne Decyzje):

(a) Zawieranie lub spowodowanie zawarcia przez spolke zalezna istotnych umow najmu dotyczacych Nieruchomosci

lub wprowadzania zmian, dokonywania odnowien, uzupelniania lub wypowiadania tego rodzaju umow najmu lub Umowy
Najmu Metro, jakiejkolwiek Umowy o Przystapienie do Dlugu lub jakiejkolwiek Umowy ze Spolka Matka;

(b) Mianowanie generalnego wykonawcy lub wprowadzania istotnych zmian do warunkow dotyczacych wyznaczania i

odwolywania wczesniej mianowanego generalnego wykonawcy;

(c) Zatrudnianie zewnetrznego konsultanta lub brokera za wynagrodzeniem przekraczajacym lacznie kwote siedemd-

ziesieciu  pieciu  tysiecy  euro  (75.000,-  EUR)  (innego  niz  Apollo-Rida  Poland  sp.  z  o.o.  lub  jakikolwiek  inny  podmiot
powolany przez Zgromadzenie Wspolnikow);

(d) Zaplata jakiejkolwiek dywidendy lub wyplata z zyskow na rzecz Wspolnikow Spolki zgodnie z Artykulem 16 Umowy

Spolki, lub nabywanie jakichkolwiek udzialow wlasnych innych niz okreslone w Umowie Wspolnikow;

(e) Wszczynanie lub rozstrzyganie jakiegokolwiek postepowania sadowego lub administracyjnego dotyczacego Spolki,

Spolek Zaleznych lub jakichkolwiek innych podmiotow zaleznych;

(f) Sprzedaz, przeniesienie, ustanawianie lub zezwalanie na istnienie zabezpieczenia lub innego obciazenia lub w inny

sposob zbycie Portfolio, jakiejkolwiek Nieruchomosci lub jakiejkolwiek jej czesci, jakichkolwiek dobr materialnych Spolki
lub ktorejkolwiek Spolki Zaleznej innych niz moga byc wymagane w celu uzyskania finasowania przez bank;

(g) Zatwierdzanie jakiegokoiwiek rocznego planu biznesowego lub budzetu innego niz okreslonego w Umowie Wspol-

nikow lub wprowadzania jakichkolwiek istotnych zmian w Zatwierdzonym Budzecie;

(h) Ponoszenie nakladow kapitalowych przekraczajacych kwote stu tysiecy euro (100.000,- EUR) innych niz okreslone

w Zatwierdzonym Budzecie;

(i) Wdrazanie jakiegokolwiek planu zabudowy/rozbudowy dotyczacego Nieruchomosci lub zatwierdzenie jakiejkolwiek

Umowy o Zabudowe/Rozbudowe;

75798

L

U X E M B O U R G

(j) Zaciaganie dlugow lub zawieranie jakichkolwiek transakcji dotyczacych stop procentowych lub transakcji zabez-

pieczajacych przed ryzykiem kursowym lub wprowadzanie istotnych zmian lub wypowiadanie jakichkolwiek istniejacych
umow o finansowanie dotyczacych Nieruchomosci, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w Zatwierdzonym Budzecie;

(k) Zawieranie jakichkolwiek transakcji korporacyjnych miedzy przedsiebiorstwami, w tym nabycia, fuzje lub inne lac-

zenia z innym podmiotem, wydzielenie czesci Spolki w oddzielny podmiot gospodarczy, inwestowanie w jakikolwiek inny
podmiot lub przedsiebiorstwo, ustanawianie jakiejkolwiek spolki zaleznej Spolki lub nabywanie jakichkolwiek zasobow
materialnych lub w inny sposob zmienianie struktury korporacyjnej Spolki;

(I) Wszczynanie jakiegokolwiek postepowania likwidacyjnego wzgledem Spolki lub ktorejkolwiek z jej Spolek Zalez-

nych, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie Wspolnikow;

(m) Zwalnianie jakiejkolwiek osoby z obowiazku wykonania zobowiazan wzgledem Spolki lub ktorejkolwiek Spolki

Zaleznej;

(n) Zastepowanie menedzera ds. inwestycji, menadzera ds. rozwoju lub jakiegokolwiek zarzadcy Nieruchomosci;
(o) Podejmowanie jakiejkolwiek innej czynnosci wymagajacej zgody Menadzerow AFET na podstawie Umowy Wspol-

nikow lub wymagajacej zgody Spolki na podstawie Umowy o Zarzadzanie; lub

(p) Zatrudnianie jakichkolwiek dodatkowych pracownikow.
10.2. Na podstawie sporu prowadzonego w dobrej wierze w przedmiocie, czy jakakolwiek kwestia wymagajaca zgody

Wspolnika powinna byc zatwierdzona przez tego Wspolnika (dalej Impas), (x) Wspolnik AFET moze przekazac Wspol-
nikowi A-R zawiadomienie w tym wzgledzie lub (y) Wspolnik A-R moze przekazac Wspolnikowi AFET zawiadomienie w
tym wzgledzie (daiej Zawiadomienie o Impasie). Zawiadomienie o Impasie bedzie wyraznie i szczegolowo okreslac (i)
charakter sprawy lub sporu, (ii) okolicznosc, ze Wspolnik ten chce rozwiazac spor w drodze porozumienia i jest gotow
spotkac sie z drugim Wspolnikiem w terminie nie krotszym niz dziesiec dni lecz nie dluzszym niz dwadziescia dni od daty
otrzymania Zawiadomienia o Impasie we wspolnie uzgodnionym miejscu w celu przedyskutowania w dobrej wierze roz-
wiazania Impasu. W przypadku prawidlowego sporzadzenia Zawiadomienia o Impasie Wspolnik dostarczajacy Zawiado-
mienie o Impasie (dalej Wspolnik Dostarczajacy Zawiadomienie) i Wspolnik Otrzymujacy Zawiadomienie o Impasie (dalej
Wspolnik Otrzymujacy Zawiadomienie) (zwani dalej lacznie Wspolnikami w Sporze) w celu rozwiazania Impasu w dobrej
wierze spotkaja sie i naradza w terminie dziesieciu dni od otrzymania Zawiadomienia o Impasie. W przypadku, gdy w
powyzszym terminie Wspolnicy w Sporze nie zawra zadnego porozumienia, Wspolnik Dostarczajacy Zawiadomienie
moze wszczac strategie wyjscia, o ktorej mowa ponizej poprzez dostarczenie zawiadomienia Wspolnikowi Otrzymuja-
cemu  Zawiadomienie  (dalej  Zawiadomienie  o  Wyjsciu).  Z  chwila  otrzymania  Zawiadomienia  o  Wyjsciu  kazdy  ze
Wspolnikow przekaze sprawe czlonkowi scislego kierownictwa wyznaczonego przez kazdego ze Wspolnikow, ktorzy sa
zobowiazani do podjecia dzialan zmierzajacych do rozwiazania Impasu w terminie kolejnych dziesieciu dni. W przypadku,
gdy czlonkowie wyzszego kierownictwa nie sa w stanie rozwiazac Impasu w powyzszym dziesieciodniowym terminie,
kazdy ze Wspolnikow jest zobowiazany zlecic niezaleznemu rzeczoznawcy majatkowemu sporzadzenie wyceny Nieru-
chomosci pojedynczo i wszystkich w calosci (zwane dalej pojedynczo Wycena Portfolio) przy zastosowaniu metod wyceny
zgodnych z metodami stosowanymi przez Wspolnikow przy ustalaniu Wartosci Ustalonego Portfolio dla celow Umowy
Sprzedazy Udzialow i dostarczyc drugiemu Wspolnikowi w terminie trzydziestu dni od dostarczenia Zawiadomienia o
Wyjsciu, Wspolnicy w Sporze beda dazyc do zaakceptowania Wyceny Portfolio. W przypadku, gdy w terminie pietnastu
dni od otrzymania Wyceny Portfolio Wspolnicy w Sporze nie sa w stanie porozumiec sie, ktora Wycene Portfolio zaak-
ceptowac,  Wspolnicy  w  Sporze  wybiora  trzeciego  niezaleznego  rzeczoznawce  majatkowego  zaakceptowanego  przez
kazdego ze Wspolnikow w Sporze, ktory zadecyduje, ktora Wycena Portfolio powinna byc zaakceptowana (z zastrzeze-
niem  wylacznie  zmian  majacych  na  celu  naprawienie  oczywistych  bledow)  (dalej  Ostateczna  Wycena  Portfolio).  W
przypadku, gdy Wspolnikiem Dostarczajacym Zawiadomienie jest Wspolnik A-R po wybraniu Ostatecznej Wyceny Port-
folio Wspolnik AFET moze albo (i) nabyc 100% udzialu Wspolnika A-R w Spolce za cene rowna (a) Wartosci Kapitalu
Wlasnego netto pomnozonej przez (b) Wklad do Kapitalu Zakladowego Wspolnika A-R, (ii) zadecydowac o spowodo-
waniu, aby spolka sprzedala Nieruchomosci osobie trzeciej niepowiazanej ze wspolnikami lub (iii) zgodzic sie na wzajemnie
satysfakcjonujaca alokacje Nieruchomosci pomiedzy wspolnikow. W przypadku, gdy Wspolnikiem Dostarczajacym Za-
wiadomienie jest Wspolnik AFET po wybraniu Ostatecznej Wyceny Portfolio Wspolnik A-R moze albo (i) nabyc 100%
udzialu Wspolnika AFET w Spolce za cene rowna (a) Wartosci Kapitalu Wlasnego netto pomnozonej przez (b) Wklad
do Kapitalu Zakladowego Wspolnika AFET, (li) zadecydowac o spowodowaniu, aby spolka sprzedala Nieruchomosci
osobie trzeciej niepowiazanej ze wspolnikami lub (iii) zgodzic sie na wzajemnie satysfakcjonujaca alokacje Nieruchomosci
pomiedzy wspolnikow. Nie uchybiajac pozostalym postanowieniom Artykulu 10.2. zaden ze Wspolnikow nie bedzie mial
prawa dostarczyc Zawiadomienia o Wyjsciu przed pierwsza (1) rocznica daty obowiazywania Umowy Sprzedazy Udzia-
low. Udzial wspolnika w Spolce, o ktorym mowa powyzej, zostanie nabyty i sprzedany zgodnie z postanowieniami Punktu
9.1.4 Umowy Wspolnikow.

Art. 11. Reprezentacja. Spolka bedzie zobowiazana wzgledem osob trzecich przez (i) zlozenie pojedynczego podpisu

ktoregokolwiek z Menadzerow A-R Spolki, (ii) w zakresie czynnosci Zwyklego Zarzadu przez pojedynczy podpis ktore-
gokolwiek z Menadzerow A-R Spolki, (iii) w zakresie Waznych Decyzji lub umow zawartych ze Wspolnikiem A-R lub
ktorakolwiek z jego spolek powiazanych, poprzez zlozenie lacznego podpisu jednego Menadzera A-R i jednego Menadzera
AFET, lub (iv) poprzez zlozenie lacznego lub pojedynczego podpisu ktorejkolwiek osoby, ktora zostala prawidlowo upo-
wazniona do skladania podpisow zgodnie z Artykulem 8.3. niniejszej Umowy Spolki.

75799

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Odpowiedzialnosc menadzerow. W zwiazku ze sprawowanym mandatem menadzerowie nie ponosza osobistej

odpowiedzialnosci w przedmiocie jakiegokolwiek zobowiazania waznie podjetego w imieniu Spolki, z zastrzezeniem, ze
tego rodzaju zobowiazanie jest zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy Spolki oraz obowiazujacymi postanowieniami
Ustawy.

IV. Zgromadzenie Wspolnikow

Art. 13. Uprawnienia i prawa glosu.
13.1. Kazdy ze Wspolnikow ma prawo glosu proporcjonalne do liczby posiadanych udzialow w Spolce.
13.2. Kazdy ze Wspolnikow moze wyznaczyc jakakolwiek osobe lub podmiot jako swojego przedstawiciela na pods-

tawie pisemnego pelnomocnictwa do reprezentowania go na Zgromadzeniach Wspolnikow udzielonego listem, telegra-
fem, teletekstem, faksem lub mailem.

Art. 14. Forma - Kworum - Wiekszosc.
14.1.  W  nadzwyczajnych  przypadkach  oraz  gdy  liczba  wspolnikow  jest  nie  wyzsza  niz  dwudziestu  pieciu,  decyzje

Wspolnikow moga byc podejmowane w drodze uchwal podejmowanych w trybie obiegowym, ktorych tekst zostanie
przeslany wszystkim Wspolnikom na pismie w oryginalnej wersji lub telegrafem, teleksem, faksem lub mailem. Wspolnicy
oddaja swoj glos poprzez podpisanie uchwaly podejmowanej w trybie obiegowym. Wspolnicy moga zlozyc swoje podpisy
pod jednym dokumentem lub kilkoma kopiami tej samej uchwaly i udokumentowane poprzez wyslanie listem lub faksem.

14.2. Z zastrzezeniem postanowien Artykulu 14.3, wspolne decyzje sa waznie podejmowane o ile sa przyjete przez

Wspolnikow posiadajacych wiecej niz polowe kapitalu zakladowego.

14.3. Uchwaly w przedmiocie zmiany Umowy spolki lub rozwiazania lub postawienia Spolki w stan likwidacji moga byc

podejmowane  wylacznie  przez  wiekszosc  Wspolnikow  posiadajacych  co  najmniej  trzy  czwarte  kapitalu  zakladowego
Spolki.

V. Roczne sprawozdanie finansowe - Podzial zysku

Art. 15. Rok obrotowy.
15.1. Rok obrotowy Spolki rozpoczyna sie pierwszego stycznia kazdego roku i konczy trzydziestego pierwszego grudnia

kazdego roku.

15.2. Kazdego roku sporzadzane jest sprawozdanie finansowe na koniec danego roku obrotowego Spolki, przy czym

Zarzad sporzadza spis ujawniajacy wartosc aktywow i zobowiazan Spolki.

15.3. Kazdy ze wspolnikow ma prawo wgladu do spisu i bilansu w siedzibie Spolki.

Art. 16. Podzial zysku.
16.1. Zysk brutto Spolki ujety w rocznym sprawozdaniu finansowym, pomniejszony o koszty ogolne, amortyzacje i

wydatki, przedstawia zysk netto. Kwote stanowiaca rownowartosc 5% zysku netto Spolki przeznacza sie na rezerwe
obowiazkowa, do chwili gdy fundusze zgromadzone na tej rezerwie osiagna poziom 10% kapitalu zakladowego Spolki.

16.2. Zgromadzenie Wspolnikow moze przeznaczyc nadwyzke zgodnie z postanowieniami Artykulow 16.3, 16.4, 16.5

i 161.6.

16.3. Dopuszcza sie wyplaty dywidendy zaliczkowej, bez ograniczen w czasie, pod nastepujacymi warunkami:
(i) Zarzad przygotuje sprawozdanie finansowe lub spis lub raport;
(ii) w sprawozdaniu finansowym, spisie lub raporcie wykazany zostanie wystarczajacy zysk mozliwy do podzialu; uznaje

sie, ze kwota przeznaczona do podzialu nie moze przekroczyc zysku osiagnietego od konca poprzedniego roku obroto-
wego,  powiekszonego  o  zysk  przeniesiony  z  lat  ubieglych  oraz  przeznczone  do  podzialu  fundusze  zgromadzone  na
rezerwach, ale pomniejszony o straty przeniesione z lat ubieglych oraz kwoty przeznaczone na rezerwe obowiazkowa;

(iii) decyzje o wyplacie dywidendy zaliczkowej podejmuje Zarzad;
(iv) uzyskano zapewnienie, ze prawa wierzycieli Spolki nie sa zagrozone;
16.4. Z zastrzezeniem Artykulu 16.3, Zarzad, na koniec kazdego kwartalu, ustala kwote Dostepnych srodkow Pie-

nieznych  Netto,  jesli  takie  istnieja.  Wszelkie  Dostepne  srodki  Pieniezne  Netto  (obejmujace  Przychody  Operacyjne  i
Przychody Kapitalowe Netto) za jakikolwiek okres podlegaja podzialowi (w formie dywidendy zaliczkowej lub dywidendy
koncowej) zgodnie z zasadami pierwszenstwa okreslonymi w Artykulach 16.5 i 16.6, w terminie trzydziestu dni od uplywu
kazdego kwartalu kalendarzowego, po uprzedniej splacie wszelkich pozyczek udzielonych Spolce przez jej wspolnikow.

16.5. Wszelkie Przychody Operacyjne Netto podlegaja podzialowi w nastepujacy sposob:
(i) w pierwszej kolejnosci, na rzecz wspolnikow proporcjonalnie do Wkladu do Kapitalu Zakladowego danego wspol-

nika do chwili otrzymania przez Wspolnika AFET skumulowanych wyplat z zysku na podstawie niniejszego Artykulu 16.5
oraz Artykulu 16.6. (iii) oraz zgodnie z odsetkami od Pozyczki Wspolnika rownymi Niepodzielonemu Uprzywilejowanemu
Zwrotowi; oraz

(ii) w drugiej kolejnosci, na rzecz Wspolnikow zgodnie z ich odpowiednim Udzialem Rezydualnym.
16.6. Wszelkie Przychody Kapitalowe Netto podlegaja podzialowi w nastepujacy sposob:

75800

L

U X E M B O U R G

(i) w pierwszej kolejnosci, na rzecz Wspolnika A-R w kwocie stanowiacej rownowartosc mniejszej z kwot: (a) kwoty

zaplaconej przez Wspolnika A-R Wspolnikowi AFET z tytulu Strat srodowiskowych (zdefiniowanych w Umowie Sprze-
dazy Udzialow) oraz (b) 49% kwoty otrzymanej od Metro AG i/lub jednego z jej podmiotow powiazanych na podstawie
Metro SPA (zdefiniowanej w Umowie Sprzedazy Udzialow) z tytulu takich Strat srodowiskowych powiekszonej o koszty
poniesione bezposrednio przez Wspolnika A-R w zawiazku z uzyskaniem zwrotu z Metro AG i/lub jej podmiotow po-
wiazanych;

(ii) w drugiej kolejnosci, na rzecz Wspolnika AFET w kwocie stanowiacej rownowartosc 50% jakichkolwiek Histo-

rycznych Zobowiazan Warunkowych, za ktore odpowiedzialnosc ponosi Wspolnik AFET;

(iii) w trzeciej kolejnosci, na rzecz wspolnikow, proporcjonalnie do Wkladu do Kapitalu Zakladowego danego wspol-

nika do chwili otrzymania przez Wspolnika AFET skumulowanych wyplat z zysku na podstawie niniejszego Artykulu 16.6.
(iii) oraz Artykulu 16.5.(i) oraz zgodnie z odsetkami od Pozyczki Wspolnika rownymi Niepodzielonemu Uprzywilejowa-
nemu Zwrotowi;

(iv) w czwartej kolejnosci, na rzecz wspolnikow zgodnie z ich odpowiednim Udzialem Rezydualnym.

Art. 17. Prawo do potracenia. Wspolnik moze zazadac od Spolki potracenia roszczen innego wspolnika wobec Spolki

z roszczeniami Spolki przyslugujacymi Spolce lub wspolnikowi wobec innego wspolnika Wszelkie spory co do prawa do
potracenia wynikajacego z niniejszej Umowy podlegaja rozstrzygnieciu w postepowaniu arbitrazowym.

VI. Rozwiazanie – Likwidacja

Art. 18. Rozwiazanie - Likwidacja.
18.1. W przypadku gdy, bez wzgledu na przyczyne, Spolka ulegnie rozwiazaniu, wspolnik powolany przez Zgromadzenie

Wspolnikow (Likwidator) niezwlocznie podejmie dzialania zmierzajace do zakonczenia biezacych interesow Spolki oraz
uplynnienia i sprzedazy majatku Spolki, w sposob uporzadkowany. Likwidator bedacy osoba trzecia moze zostac powolany
na mocy uchwaly Zgromadzenia Wspolnikow. Likwidator bedacy osoba trzecia powinien posiadac odpowiednia wiedze
w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz kompetencje pozwalajace na likwidacje i zakonczenie biezacych
interesow Spolki prowadzonych do czasu rozwiazania lub (z zastrzezeniem ponizej wskazanych ograniczen) podejmowa-
nych  przez  Spolke  w  pozniejszym  czasie.  Likwidatorowi  powolanemu  sposrod  wspolnikow  Spolki  nie  przysluguje
jakakolwiek rekompensata lub wynagrodzenie z tytulu prowadzenia likwidacji Spolki.

18.2. Likwidator prowadzi likwidacje w sposob mozliwie szybki i sprawny.
18.3. W przypadku, gdy wspolnik lub Spolka Powiazana wspolnika wyraza zamiar nabycia jakichkolwiek pozostalych

skladnikow majatkowych Spolki, cena i warunki takiego nabycia podlegaja Zatwierdzeniu przez drugiego wspolnika, przy
czym Zatwierdzenie badz jego odmowa zalezy od wylacznego uznania drugiego wspolnika.

18.4. Kazdemu Likwidatorowi przysluguja i moze wykonywac wszelkie uprawnienia przyznane Menadzerom A-R na

mocy Umowy Wspolnikow (jednakze, z zastrzezeniem wszelkich odpowiednich ograniczen, umownych lub majacych inna
podstawe prawna, dotyczacych wykonywania takich uprawnien), w zakresie niezbednym lub wskazanym, w zasadnej oce-
nie Likwidatora, w celu wykonania obowiazkow i pelnienia funkcji Likwidatora wynikajacych z niniejszej umowy, w okresie
likwidacji.

18.5. W przypadku gdy (i) Spolka ulegnie rozwiazaniu, bez wzgledu na przyczyne, (ii) ogloszona zostanie Upadlosc

wszystkich wspolnikow lub ulegna oni rozwiazaniu, oraz (iii) Likwidator lub nastepca Likwidatora nie zostal powolany
przez  wspolnikow  w  terminie  dziewiecdziesieciu  dni  od  daty  rozwiazania,  zgodnie  z  Artykulem  18.1  Umowy  Spolki,
jakakolwiek osoba posiadajaca w tym interes moze zlozyc wniosek o sadowy nadzor nad likwidacja Spolki zgodnie z
Ustawa.

18.6. Po splaceniu lub dokonaniu odpisu na splate wszelkich dlugow i zobowiazan Spolki oraz pokryciu wszelkich

kosztow likwidacji, Likwidator moze utworzyc, na okres nie przekraczajacy osiemnastu miesiecy od daty zakonczenia
likwidacji, rezerwy gotowkowe jakie Likwidator uzna za niezbedne na potrzeby jakichkolwiek warunkowych lub niepr-
zewidzianych zobowiazan lub obowiazkow Spolki.

18.7. Nienaruszajac jakichkolwiek przeciwnych postanowien niniejszej Umowy, sama okolicznosc smierci, przejscia na

emeryture, zlozenia rezygnacji, wydalenia, ogloszenia Upadlosci, rozwiazania lub wylaczenia wspolnika nie stanowi pods-
tawy rozwiazania Spolki, a w takim przypadku pozostali wspolnicy zostaja w sposob wyrazny upowaznieni do dalszego
prowadzenia spraw Spolki, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynnosci ze strony wspolnikow.

18.8. Z chwila rozwiazania Spolki bez mozliwosci odwrocenia, dozwolonego na podstawie niniejszego Artykulu 18,

aktywa Spolki podlegaja sprzedazy lub zbyciu w inny sposob na rzecz osob trzecich lub podzialowi w naturze w sposob
wskazany przez Likwidatora oraz, po splaceniu lub utworzeniu rezerw na zaspokojenie wierzycieli (w tym wspolnikow)
oraz utworzeniu rezerw jakie Likwidator zasadnie uzna za niezbedne na potrzeby zaspokojenia lub wykonania jakichkol-
wiek warunkowych lub nieprzewidzianych zobowiazan lub obowiazkow Spolki, na okres do osiemnastu (18) miesiecy po
zakonczeniu likwidacji, pozostale przychody z likwidacji (oraz rezerwy, po uplywie zasadnego, w opinii Likwidatora, okresu
nieprzekraczajacego osiemnastu miesiecy od daty zakonczenia likwidacji) zostana podzielone zgodnie z postanowieniami
Artykulu 18.9 ponizej.

18.9. Nadwyzka wynikajaca z uplynnienia majatku oraz splaty zobowiazan Spolki zostanie rozdysponowana w naste-

pujacym porzadku:

75801

L

U X E M B O U R G

(i) w pierwszej kolejnosci, na pokrycie kosztow poniesionych w zwiazku z rozwiazaniem Spolki;
(ii) w drugiej kolejnosci, na zaspokojenie wierzycieli Spolki (w tym wyplaty na rzecz jakichkolwiek ewentualnych me-

nedzerow ds. inwestycji i menedzerow ds. rozwoju oraz splaty jakichkolwiek niesplaconych Pozyczek Wspolnika); oraz

(iii) ewentualne pozostale srodki zostana podzielone pomiedzy wspolnikow zgodnie z porzadkiem wskazanym w Ar-

tykule 16, o ile, wedlug uznania Likwidatora, przychody ze sprzedazy i skladniki majatkowe podlegajace podzialowi w
naturze podlegaja podzialowi proporcjonalnemu tak dlugo, jak wartosc lacznych kwot do podzialu odpowiada kwotom
wskazanym w niniejszym Artykule 16.2.

18.10. W zakresie, w jakim dany skladnik majatkowy jest przeznaczony do podzialu w naturze, taki skladnik majatkowy

uznaje sie sprzedany po cenie rynkowej w dacie podzialu, zysk lub strata z tytulu takiej przyjetej sprzedazy zostanie
przypisany(a) wspolnikom proporcjonalnie do ich udzialow w kapitale zakladowym.

VII. - Definicje

Art. 19. Definicje. W niniejszej Umowie Spolki terminy pisane z wielkiej litery beda mialy nastepujace znaczenie:
Menadzer(owie) AFET oznacza menadzera(ow) przedstawionego(ych) do mianowania przez Wspolnika AFET i mia-

nowanego(ych) przez Zgromadzenie Wspolnikow.

Wspolnik AFET oznacza AFET (Poland) S.A.
Spolka Powiazana oznacza w odniesieniu do ktoregokolwiek ze wspolnikow lub Spolki, jakikolwiek Podmiot ktory

Kontroluje, jest Kontrolowany przez lub jest pod wspolna Kontrola wraz z tym wspolnikiem lub Spolka, odpowiednio,
lub ich mocodawcow lub czlonkow kadry kierowniczej.

Zatwierdzona Wartosc Portfolio ma znaczenie okreslone w Umowie Wspolnikow.
Zatwierdzony Budzet oznacza jakikolwiek plan biznesowy i budzet zatwierdzony przez Zarzad.
Umowa Spolki oznacza umowe spolki z pozniejszymi zmianami.
Menadzer(owie) A-R oznacza menadzera(ow) przedstawionego(ych) do mianowania przez Wspolnika A-R i miano-

wanego(ych) przez Zgromadzenie Wspolnikow.

Wspolnik A-R oznacza A-R Retail Centers, S.à r. l.
Upadly oznacza, wzgledem ktoregokolwiek ze wspolnikow, jezeli:
(a) Wspolnik ten lub Podmiot, ktory (samodzielnie lub wspolnie z innymi Podmiotami) Kontroluje tego wspolnika (dalej

Podmiot  Kontrolujacy)  (i)  zlozy  wniosek  lub  wyrazi  zgode  na  ustanowienie  lub  wziecie  w  posiadanie  przez  syndyka,
kuratora, zarzadce przymusowego, nadzorce sadowego, likwidatora lub inny tego rodzaju podmiot majatek Upadlego lub
calosc lub znaczna czesc jego aktywow, (ii) zlozy pisemne oswiadczenie o niezdolnosci do splaty dlugu lub jest ogolnie
niezgodny lub zostanie uznany na podstawie obowiazujacych przepisow prawa za niezdolnego do splaty swoich dlugow,
gdy stana sie wymagalne, (iii) zwola zgromadzenie swoich wierzycieli w celu zawarcia ukladu ze wszystkimi wierzycielami
wzgledem wszystkich lub znacznej czesci swoich dlugow, (iv) dokona ogolnej cesji na rzecz swoich wierzycieli, (v) skorzysta
z lub zezwoli na zastosowanie wobec niego, dobrowolnie lub przymusowo, ochrony udzielonej przez przepisy prawa
jakiejkolwiek wlasciwosci w przedmiocie upadlosci, niewyplacalnosci, restrukturyzacji, zakonczenia dzialalnosci i likwidacji,
zawarcia ukladu lub umorzenia zadluzenia, lub (vi) podejmie jakiekolwiek dzialania majace na celu dokonanie ktoregokol-
wiek z powyzszych; lub

(b) postepowanie wszczete przed jakimkolwiek wlasciwym sadem, w przedmiocie (i) likwidacji, restrukturyzacji, roz-

wiazania, zakonczenia dzialalnosci, zawarcia ukladu lub umorzenia zadluzenia takiego wspolnika lub Podmiotu Kontrolu-
jacego  takiego  wspolnika,  (ii)  powolania  kuratora,  zarzadcy  komisarycznego,  komisarza  lub  osoby  pelniacej  podobna
funkcje, dla wspolnika lub jego Podmiotu Kontrolujacego lub calosci lub znacznej czesci majatku takiego wspolnika lub
jego Podmiotu Kontrolujacego, lub (iii) podobne postepowanie toczy sie odnosnie takiego wspolnika lub jego Podmiotu
Kontrolujacego na mocy jakiegokolwiek prawa w przedmiocie upadlosci, niewyplacalnosci, restrukturyzacji, zakonczenia
dzialalnosci i likwidacji lub zawarcia ukladu lub umorzenia zadluzenia, w kazdym przypadku bez zgody drugiego wspolnika,
nieprzerwanie przez dziewiecdziesiat (90) dni, lub nakaz, wyrok/postanowienie lub zarzadzenie zatwierdzajace lub naka-
zujace ktorekolwiek z powyzszych wejdzie w zycie i pozostaje w mocy przez okres szescdziesieciu (60) dni, lub nakaz
umorzenia dlugu lub inny dokument prawny wywierajacy podobny skutek wobec takiego wspolnika lub jego Podmiot
Kontrolujacy zostanie wlaczony do przymusowej sprawy toczacej sie zgodnie z przepisami takiego prawa i pozostaje w
mocy przez okres szescdziesieciu (60) dni.

Upadlosc oznacza wzgledem wspolnika lub Podmiotu Kontrolujacego takiego wspolnika Jakikolwiek warunek opisany

w definicji pojecia Upadly.

Zarzad oznacza Zarzad ustanawiany zgodnie z Artykulem 7 niniejszej Umowy Spolki.
Zdarzenie Kapitalowe oznacza sprzedaz, wymiane, umorzenie, splate, odkup, finansowanie, refinansowanie lub inne

dobrowolne zbycie przez Spolke wszystkich lub jakiejkolwiek czesci jakiejkolwiek Nieruchomosci oraz jakiekolwiek inne
zdarzenie w wyniku, ktorego Spolka osiaga zyski lub straty o charakterze kapitalowym.

Zmiana Kontroli oznacza wzgledem wspolnika (i) uzyskanie Kontroli nad wlasciwym wspolnikiem przez Podmiot inny

niz Spolka Powiazana Podmiotu Kontrolujacego wlasciwego wspolnika, (ii) bezposredni wspolnik wlasciwego wspolnika
oraz Spolki Powiazanej bezposredniego wspolnika przestaja miec jakikolwiek udzial we wlasciwym wspolniku, lub (iii)

75802

L

U X E M B O U R G

Podmiot posiadajacy Kontrole nad wlasciwym wspolnikiem przestaje miec Kontrole nad tym wspolnikiem w przypadku,
gdy Spolka Powiazana Podmiotu nie zachowuje Kontroli nad tym wspolnikiem.

Wklad lub Wklady oznacza lacznie (i) kwote gotowki oraz (ii) realna wartosc rynkowa netto (zatwierdzona przez

Zgromadzenie Wspolnikow) jakiegokolwiek majatku wniesionego jak wklad do Spolki przez wspolnikow w zamian za
udzialy  w  kapitale  zakladowym  Spolki  oraz  Pozyczce  Wspolnika.  W  przypadku  Wspolnika  AFET  obejmuje  to  kwote
zaplacona przez Wspolnika AFET Wspolnikowi A-R tytulem udzialu Wspolnika AFET w Spolce (w tym jego udzialu w
Pozyczce Wspolnika). Termin «Wklady» wzgledem wspolnika obejmuje wklady wniesione przez tego wspolnika na pods-
tawie Umowy Wspolnikow oraz wklady wniesione wczesniej w odniesieniu do jakichkolwiek udzialow oraz Pozyczka
Wspolnika, ktore wspolnik ten otrzymal w drodze przeniesienia, jednakze nie obejmuje jakichkolwiek pozyczek udzie-
lonych Spolce przez wspolnikow lub ich spolki zalezne zgodnie z postanowieniami Umowy Spolki.

Kontrola lub jakikolwiek termin pochodny (w tym Kontrolowany lub Kontrolujacy) w odniesieniu do jakiegokolwiek

Podmiotu oznacza bezposredni lub posredni wplyw lub mozliwosc wplywu na zarzadzenia lub polityki przyjete u danego
Podmiotu w drodze prawa wlasnosci udzialow/akcji z prawem glosu lub prawa wlasnosci innych udzialow w takim Pod-
miocie, na podstawie umowy lub na innej podstawie prawnej; przy czym, nie naruszajac powyzszych postanowien, (a)
jakikolwiek Podmiot posiadajacy, bezposrednie lub posrednie, prawo wlasnosci udzialow/akcji reprezentujacych ponad
50% wartosci lub liczby glosow zwyklych odnosnie Podmiotu bedacego spolka kapitalowa, lub ponad 50% udzialow w
spolce osobowej, uprawnienie do powolywania lub odwolywania wiekszosci czlonkow zarzadu w spolce lub inne udzialy
(w oparciu o wartosc lub liczbe glosow na zgromadzeniu wspolnikow) w jakimkolwiek innym Podmiocie, uznaje sie za
podmiot Kontrolujacy taka spolke kapitalowa lub inny Podmiot, (b) Wspolnika zawsze uznaje sie za podmiot Kontrolujacy
jakakolwiek spolke osobowa, ktorej jest jedynym komplementariuszem, oraz (c) czlonka zarzadu pelniacego funkcje me-
nedzera w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia zawsze uznaje sie za podmiot Kontrolujacy jakakolwiek spolke z
ograniczona odpowiedzialnoscia, w ktorej jest jedynym czlonkiem zarzadu pelniacym funkcje menedzera.

Podmiot Kontrolujacy ma znaczenie okreslone w definicji terminu Upadly.
Biezace Zarzadzanie ma znaczenie okreslone w Artykule 8.2. niniejszej Umowy Spolki.
Impas ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Zawiadomienie o Impasie ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Umowa o Przystapieniu do Dlugu oznacza okreslone umowy zawarte przez Metro AG na rzecz Apollo Rida Retail, S.

à r.l. oraz okreslone Spolki Zalezne, z ktorych kazda zostala zawarta 26 kwietnia 2004 roku.

Umowa o Zabudowe/Rozbudowe oznacza umowe o zabudowe/rozbudowe, ktora bedzie zawierana pomiedzy Spolka

Zalezna a Spolka Powiazana Wspolnika A-R.

Wspolnicy w Sporze maja znaczenie okreslone w Artykule 10.2. w niniejszej Umowie Spolki.
Podmiot oznacza jakakolwiek spolke jawna, spolke komandytowa, spolke partnerska, spolke z ograniczona odpowied-

zialnoscia,  spolke  kapitalowa,  spolke  joint  venture,  fundusz  powierniczy,  zwiazek  przedsiebiorstw,  spolke  akcyjna,
spoldzielnie, stowarzyszenie lub inna firme lub jakakolwiek inna rzadowa lub polityczna jednostke lub agencje, departament
lub instytucje rzadowa lub polityczna.

Okres Wykonania Prawa ma znaczenie okreslone w Artykule 6.4. niniejszej Umowy Spolki.
Zawiadomienie o Wyjsciu ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Ostateczna Wycena Portfolio ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Pierwsza Oferta Zbycia ma znaczenie okreslone w Artykule 6.3. niniejszej Umowy Spolki.
Wklad do Kapitalu Zakladowego oznacza procent okreslony w Umowie Wspolnikow.
Zgromadzenie Wspolnikow oznacza zgromadzenie wspolnikow Spolki.
Historyczne Zobowiazanie Warunkowe ma znaczenie okreslone w Umowie Spolki.
Wspolnik Dostarczajacy Zawiadomienie ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Kapital Zainwestowany wzgledem ktoregokolwiek ze wspolnikow oznacza Wklady wnoszone lub uznane za wniesione

do Spolki przez danego wspolnika pomniejszone przez jakiekolwiek wyplaty z zysku wczesniej dokonane na rzecz danego
wspolnika zgodnie z Artykulem 15.4. (w tym jakiekolwiek platnosci dokonane w zwiazku z Pozyczka Wspolnika). W
przypadku, gdy kiedykolwiek w okresie dzialalnosci Spolki Zainwestowany Kapital ktoregokolwiek ze wspolnikow zostanie
zredukowany do zera, Kapital Zainwestowany bedzie nastepnie obliczany wzgledem takiego wspolnika wylacznie biorac
pod uwage nastepne Wklady tego Wspolnika oraz nastepne wyplaty z zysku zgodnie z Punktem 15 (w tym jakiekolwiek
platnosci dokonane w zwiazku z Pozyczka Wspolnika).

Ustawa ma znaczenie okreslone w Artykule 1 niniejszej Umowy Spolki.
Likwidator ma znaczenie okreslone w Artykule 18.1. niniejszej Umowy Spolki.
Wazne Decyzje maja znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Umowa o Zarzadzanie oznacza umowe o zarzadzanie, ktora bedzie zawierana pomiedzy Spolka Zalezna oraz menad-

zerem ds. inwestycji.

Menadzerowie oznaczaja Menadzera(ow) A-R oraz Menadzera(ow) AFET lacznie.
Umowa Najmu Metro oznacza okreslone umowy najmu zawarte ze spolkami powiazanymi Metro AG oraz PRAKTIKER

Bau - und Heimwermärkle Holding AG w zakresie powierzchni w Nieruchomosciach.

75803

L

U X E M B O U R G

Dostepne srodki Pieniezne Netto w odniesieniu do jakiegokolwiek okresu oznaczaja (i) sume wszystkich wplywow

Spolki w gotowce w danym okresie ze wszystkich zrodel (w tym Wkladow, srodkow pienieznych w kasie na poczatku
danego okresu w zakresie nie objetym rezerwami zawartymi w Zatwierdzonym Budzecie oraz jakiekolwiek srodki uwol-
nione  w  danym  okresie  z  rezerw  gotowkowych  wczesniej  utworzonych  i  zawartych  w  Zatwierdzonym  Budzecie)
pomniejszone o (ii) Koszty Operacyjne za dany okres oraz odpowiednie rezerwy utworzone zgodnie z Zatwierdzonym
Budzetem; z zastrzezeniem, ze kwoty znajdujace sie w rezerwach i Kosztach Operacyjnych beda przeznaczone w celu
obliczenia Przychodow Kapitalowych Netto (i nie zostana przeznaczone w celu obliczenia Przychodu Kapitalowego Net-
to).

Przychody Kapitalowe Netto oznaczaja Dostepne srodki Pieniezne Netto uzyskane ze Zdarzenia Kapitalowego.
Wartosc Kapitalu Wlasnego Netto oznacza wartosc aktywow netto Spolki oraz Spolek Zaleznych we wlasciwej dacie

obliczana na podstawie danych skonsolidowanych zgodnie z zasadami rachunkowosci stosowanymi przez Spolke w danym
okresie biorac pod uwage wartosc Nieruchomosci dla tego celu rowna Wycenie Portfolio przyjetej lub ustalonej zgodnie
z Artykulem 10.2. niniejszej Umowy Spolki oraz w inny sposob z zastosowaniem metodologii okreslonej w Umowie Spolki
w celu obliczenia ceny sprzedazy platnej przez Wspolnika AFET za udzial posiadany przez niego w Spolce.

Przychody Operacyjne Netto oznaczaja Dostepne srodki Pieniezne Netto uzyskane ze zrodel innych niz Zdarzenia

Kapitalowego.

Wspolnik Niezbywajacy ma znaczenie okreslone w Artykule 6.3. niniejszej Umowy Spolki.
Koszty Operacyjne oznaczaja sume (i) wszystkich wydatkow pienieznych Spolki, (ktore to wydatki beda podlegaly

ograniczeniom okreslonym w Zatwierdzonym Budzecie) poniesione w okresie w ramach biezacych kosztow i wydatkow
w tym koszty nabycia Portfolio; zaplata odsetek i kapitalu oraz pozostalych zobowiazan pienieznych wynikajacych z po-
zyczek zaciagnietych przez Spolke; wynagrodzenia za uslugi ksiegowe, prawne, audytorskie; podatki placone przez Spolke;
oplaty za media dostarczane przez podmioty publiczne i prywatne; podatki od sprzedazy, uzytkowania i wynagrodzen
oraz podatki potracane u zrodla w tym zwiazane; oraz wszelkie koszty zwiazane z infrastruktura, podzialem, klasyfiko-
waniem, ksztaltowaniem krajobrazu, sporzadzaniem map, geodezja, reklama, zarzadzaniem, najmem, zmiana planu miejs-
cowego oraz inne koszty operacyjne oraz wydatki kapitalowe (w tym oplaty zwiazane z korzystaniem z nieruchomosci,
wynagrodzenia konsultantow, inzynierow, architektow, oplaty z tytulu rozbudowy, koszty emisji obligacji itp.) rzeczywiscie
platne w zwiazku z Portfolio lub ogolnie dzialalnoscia Spolki (z zastrzezeniem ograniczen okreslonych w Zatwierdzonym
Budzecie) lub zwroconych wspolnikowi, plus (ii) rezerwy zawarte w Zatwierdzonym Budzecie za dany okres (w tym
rezerwy kapitalu obrotowego) oraz rezerwy tworzone w danym okresie za zgoda Zgromadzenia Wspolnikow.

Umowa Spolki Matki oznacza umowe spolki matki, ktora zostanie zawarta pomiedzy Metro AG a Apollo Rida Retail,

S. à r.l.

Podmiot oznacza jakakolwiek osobe fizyczna, spolke jawna lub komandytowa, spolke kapitalowa, spolke z ograniczona

odpowiedzialnoscia, firme, stowarzyszenie, organizacje lub inny podmiot prawny.

Uprzywilejowany Zwrot oznacza kwote rowna dwunastu procentom (12%) rocznie za rzeczywista liczbe dni, za ktore

ustalany jest Uprzywilejowany Zwrot kumulacyjnie raz w roku na podstawie wymagalnego Zainwestowanego Kapitalu
Wspolnika AFET obliczany z wykorzystaniem rzeczywistych dat, w ktorych Wklady byly wniesione lub byly uznane za
wniesione do Spolki przez Wspolnika AFET a wyplaty z zysku byly dokonane na rzecz Wspolnika AFET zgodnie z Arty-
kulem 15 i Artykulem 16 niniejszej Umowy Spolki.

Nieruchomosci maja znaczenie okreslone w Artykule 3.1. niniejszej Umowy Spolki.
Portfolio ma znaczenie okreslone w Artykule 3.1. niniejszej Umowy Spolki.
Wycena Portfolio ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki
Wspolnik Otrzymujacy Zawiadomienie ma znaczenie okreslone w Artykule 10.2. niniejszej Umowy Spolki.
Udzial Rezydualny oznacza udzial okreslony jako taki na rzecz kazdego wspolnika w Umowie Wspolnikow. Udzial

Rezydualny kazdego Wspoinika jest niezalezny od prawa glosu danego wspolnika.

Umowa Wspolnikow oznacza umowe wspolnikow, ktora bedzie zawierana m. in. pomiedzy Spolka, A-R Retail Centers,

S. a r.l. oraz AFET (Polska) S.A.

Cesjonariusz Wspolnika ma znaczenie okreslone w Artykule 6.11. niniejszej Umowy Spolki. Pozyczka Wspolnika ma

znaczenie okreslone w Umowie Wspolnikow.

Umowa Zbycia Udzialow oznacza umowe zbycia udzialow, ktora bedzie zawierana m. in. pomiedzy Spolka, A-R Retail

Centers, S. à r.l. a AFET (Polska) S.A

Spolki Zalezne maja znaczenie okreslone w Umowie Wspolnikow.
Sprzedaz Tag-Along ma znaczenie okreslone w Artykule 6.4. niniejszej Umowy Spolki.
Nabywca ma znaczenie okreslone w Artykule 6.3. niniejszej Umowy Spolki.
Zawiadomienie o Zbyciu ma znaczenie okreslone w Artykule 6.4. niniejszej Umowy Spolki.
Odpowiedz na Oferte Zbycia ma znaczenie okreslone w Artykule 6.3. niniejszej Umowy Spolki.
Wspolnik Zbywajacy ma znaczenie okreslone w Artykule 6.3. niniejszej Umowy Spolki.
Niepodzielony Uprzywilejowany Zwrot oznacza wzgledem Wspolnika AFET kwote rowna Uprzywilejowanemu Zwro-

towi Wspolnika AFET osiagnietemu do daty okreslenia Niepodzielonego Uprzywilejowanego Zwrotu pomniejszonemu

75804

L

U X E M B O U R G

o wszystkie wyplaty z zysku dokonane na rzecz Wspolnika AFET zgodnie z Artykulem 15.5. w zakresie w jakim wyplaty
z zysku uznaje sie wyplate na poczet Niepodzielonego Uprzywilejowanego Zwrotu zgodnie z Artykulem 15.5.

Référence de publication: 2014085105/639.
(140099052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Vibrationmaster Technology Center s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 170.418.

In the year two thousand fourteen, on the first day of the month of April.
Before Me Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Morten SCHIFF, residing in L-1361 Luxembourg, 7, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
Here represented by Mr. Benoit Lockman, with professional address in Strassen,
By virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

- that it is the sole actual shareholder of Vibrationmaster Technology Center s.à r.l., société à responsabilité limitée,

having its registered office in L-1914 Luxembourg, 1, rue Lamartine, incorporated by a deed of Maître Jean Seckler, notary
residing in Junglinster, on June 27, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
2131 of August 28, 2012 (the "Company").

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the Company’s registered office from 1, rue Lamartine, L-1914 Luxembourg to 9, avenue des

Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette with immediate effect.

<i>Second resolution

It  is  subsequently  resolved  to  restate  article  4  of  the  articles  of  incorporation  pursuant  to  the  above  transfer  of

registered office, which is amended and shall henceforth read as follows:

“The registered office of the company is in Esch/Alzette.”

Follows the German traduction:

“Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Esch/Alzette.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le premier avril.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Morten SCHIFF, demeurant à L-1361 Luxembourg, 7, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
Ici représenté par Monsieur Benoit Lockman, avec adresse professionnelle à Strassen,
En vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

75805

L

U X E M B O U R G

- Qu'elle est le seul et unique associé actuel de la société Vibrationmaster Technology Center s.à r.l., société à res-

ponsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27
juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2131 du 28 août 2012 (la "Société").

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 1, rue Lamartine, L-1914 Luxembourg au 9, avenue des Hauts-

Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé en conséquence de modifier l’article 4 des statuts pour y refléter le changement apporté suite au transfert

de siège social ci-dessus, et de lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Esch/Alzette.»

Suit la traduction allemande:

“Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Esch/Alzette.”
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. LOCKMAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2014. Relation: LAC/2014/15529. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 avril 2014.

Référence de publication: 2014054213/72.
(140061368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2014.

AT-Lux Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8834 Folschette, 73, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 186.175.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le premier avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

1. Madame Lanto RAHANTANJANAHARY, employée, née le 3 mai 1976 à Antananarivo (République de Madagascar),

demeurant à L-8834 Folschette, 73, Rue Principale, et

2. Monsieur Hursit SARIKAYA, employé, né à Celtik (Turquie), le 04 mai 1968, demeurant à B-1180 Uccle, 29, Avenue

Latérale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'ils constituent par la présente.

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de «AT-LUX IMMO S.à r.l.», (ci-après la «Société»).

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant notamment l'achat, la vente, la

mise en valeur, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens
meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers
tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de même que la promotion immobilière, ainsi que tous services
liés de près ou de loin à cet objet.

75806

L

U X E M B O U R G

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch, (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

75807

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

<i>Libération des parts sociales

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Madame Lanto RAHANTANJANAHARY, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Monsieur Hursit SARIKAYA, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8834 Folschette, 73, Rue Principale.
2.- Sont nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

<i>Gérante technique:

Madame Lanto RAHANTANJANAHARY, employée, née le 3 mai 1976 à Antananarivo (République de Madagascar),

demeurant à L-8834 Folschette, 73, Rue Principale.

<i>Gérant administratif:

- Monsieur Hursit SARIKAYA, employé, né à Celtik (Turquie), le 04 mai 1968, demeurant à B-1180 Uccle, 29, Avenue

Latérale.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.
Toutefois pour des besoins administratifs, le gérant administratif, est autorisé à représenter la société jusqu'à concur-

rence d'un montant de trois mille euros (EUR 3.000,-). Pour tout engagement dépassant ce seuil, la co-signature du gérant
technique est requise.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lanto RAHANTANJANAHARY, Hursit SARIKAYA, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 avril 2014. Relation GRE/2014/1409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 15 avril 2014.

Référence de publication: 2014054370/123.
(140062732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2014.

75808

L

U X E M B O U R G

D-R Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 183.371.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of March.
Before Maître Francis Kesseler, notary established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

D-R Luxembourg Holding 3 S.à. r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) organized

and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183.322 (the
“Sole Shareholder”);

represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard,

L-4030 Esch sur Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of D-R Luxembourg International S.à r.l., a private limited liability

company (“société à responsabilité limitée”) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered
office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 183.371 (the “Company”), incorporated by a deed of Maître Francis Kesseler, notary
established  in  Esch-sur-Alzette,  on  20  December  2013,  published  in  the  “Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations” (the “Mémorial”) on 26 February 2014 number 516. The articles of incorporation of the Company have
not been amended since its incorporation.

II.- The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing

the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the closing of the first financial year as at 31 December 2013;
3. Approval of the change of opening and closing dates of the financial year of the Company;
4. Subsequent amendment of article 17 and article 18 of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges having been sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees
to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow to carefully
examine each document.

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to close the first financial year of the Company on 31 December 2013 instead of 30

November 2014.

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to change the opening and closing dates of the subsequent financial years of the Company

so that the financial year begins on 1st January and closes on 31 December of each year.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 17 and article 18 of the

Company’s articles of association so as to read as follows:

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 

st

 January and closes on 31 December.

75809

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw

up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities
and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection to the present deed, are estimated at about one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary has set hand and seal in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trente-et-unième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

D-R Luxembourg Holding 3 S.à. r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois de Lu-

xembourg, ayant son siège social sis au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.322 (l’ «Associé Unique»);

ici dûment représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise

au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l’enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I - La partie comparante est l’associé unique de D-R Luxembourg International S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 183.371 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-
Alzette, le 20 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) le 26 février
2014 numéro 516. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

II - Les 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, représentant

la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur
tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.

III- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la clôture du premier exercice social à la date du 31 décembre 2013;
3. Approbation de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l’exercice social de la Société;
4. Modification subséquente de l’article 17 et de l’article 18 des statuts de la Société; et
5. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée; l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valable-
ment convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en
outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’ Associé Unique
dans un délai suffisant pour lui permettre un examen attentif de chaque document.

75810

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de clôturer le premier exercice social de la Société le 31 décembre 2013 au lieu du 30

novembre 2014.

<i>Troisième résolution:

L'Associé Unique décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux de la Société ultérieurs

afin que l’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

<i>Quatrième résolution:

Suite aux résolutions ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier l’article 17 et l’article 18 des statuts de la Société

afin de les lire comme suit:

Art. 17. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l’assemblée générale des associés avec le bilan.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le  notaire  soussigné  qui  comprend  et  parle  l’anglais  constate  par  le  présent  acte  qu'à  la  requête  de  la  personne

comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

En foi de quoi nous, le notaire soussigné, avons rédigé et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant en tête des

présentes.

Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 avril 2014. Relation: EAC/2014/4818. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014054480/138.
(140062321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2014.

Delta 2 (Lux) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 623.063.550,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.129.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2014.

Référence de publication: 2014055912/10.
(140064672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

D.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 37.992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014055907/9.
(140064283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

75811

L

U X E M B O U R G

Seagull S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 180.899.

Le soussigné Laurent JACQUEMART, avec adresse professionnelle au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société SEAGULL S.A., 3A, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 180.899.

Luxembourg, le 16 avril 2014.

Laurent JACQUEMART
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014055635/13.
(140064074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Thonic S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Thonic S.A. SPF).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 169.183.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2014.

Référence de publication: 2014055692/10.
(140063839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Unitas S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 10.404.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014055714/10.
(140063801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Zeimes Marc, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9760 Lellingen, 1, Op de Leeën.

R.C.S. Luxembourg B 107.570.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Michelau, le 17 avril 2014.

Joseph CANNIVY.

Référence de publication: 2014055743/10.
(140063510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Albavis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 141.250.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-8008 Strassen, le 1 

er

 avril 2014.

<i>Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014055818/11.
(140064708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

75812

L

U X E M B O U R G

17Capital 2 Feeder A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.630,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 174.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2014.

Référence de publication: 2014055744/10.
(140063394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

17Capital 2 Feeder B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.630,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 174.437.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

Référence de publication: 2014055745/10.
(140063662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Aguila PAI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 4.095.172,17.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.656.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014055788/10.
(140064356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

4Keys Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.916.

Société à responsabilité limitée fondée le 02 mars 2010 et publication dans le Mémorial C-N° 851.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2014055747/12.
(140063811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

IQ Industrial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Quantum Industries S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 179.429.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Ist erschienen:

Herrn Prof. Dr. Michael ELICKER, Rechtsanwalt und Hochschullehrer, wohnhaft in L-1930 Luxemburg, 16, avenue de

la Liberté.

75813

L

U X E M B O U R G

Welcher Komparent erklärt, dass er alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung QUANTUM

INDUSTRIES S. à r. I. mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 16, avenue de la Liberté ist, welche gegründet wurde gemäß Urkunde,
aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. August 2013, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, Mémorial C, Nummer 2274 vom 17. September 2013.

Dies erläutert, hat der Komparent den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss zu beurkunden:

<i>Beschluss

Der Gesellschafter beschließt den Namen der Gesellschaft umzuändern in „IQ Industrial Holding S. à r. I." und de-

mentsprechend Artikel 4 der Satzung umzuändern wie folgt:

„ Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen IQ Industrial Holding S. à r. I. ".

<i>Erklärung

Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich

berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. ELICKER, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 11 avril 2014. Relation: REM/2014/846. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung.

Remich, den 16. April 2014.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2014055782/33.
(140063503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Amazon Eurasia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.537.500,00.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R.C.S. Luxembourg B 120.646.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014055794/12.
(140064282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Amazon Europe Core S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R.C.S. Luxembourg B 180.022.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014055795/12.
(140064280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

75814

L

U X E M B O U R G

Alpet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 23.415.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014055823/10.
(140064186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Veglio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.978.

L'an deux mille quatorze, le huit avril.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Giuseppe VEGLIO, dirigeant de société, demeurant à 20, rue des Blindés, B-6700 Arlon, Belgique.
Lequel  comparant  déclare  être  le  seul  et  unique  associé  de  la  société  à  responsabilité  limitée  VEGLIO,  S.  à  r.  I.,

constituée suivant acte notarié du 26 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 589
du 30 juillet 1999.

La société est enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.978.
Le capital social est fixé à vingt-six mille euros (26.000.- EUR), divisé en deux cent soixante (260) parts sociales de

cent euros (100.- EUR) chacune.

Le comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société, a requis le notaire instrumentant de documenter

ainsi qu'il suit sa résolution:

<i>Résolution

L'associé unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon

et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante:

“ Art. 4. Le siège social est établi à Windhof. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg

par simple décision des associés”.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. VEGLIO, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 11 avril 2014. Relation: REM/2014/847. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 16 avril 2014.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2014055783/32.
(140063511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2014.

Agro-Farming Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 179.851.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 27 mars 2014

Le conseil d'administration de la Société a décidé en date du 27 mars 2014:
- de nommer Monsieur Diogo ALVES, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

en tant que Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014055811/12.
(140064568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

75815

L

U X E M B O U R G

Akruks GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 149.068.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014055813/9.
(140064185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Bond Street Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 87.777.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 avril 2014 que:
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été nommée au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -

L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2019.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014055861/16.
(140064256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

AXA Private Debt II S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 138.458.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014055837/11.
(140064461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Armat Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 176.840.

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 11 avril 2014

<i>Première résolution:

Les actionnaires prennent acte de la démission de:
- Monsieur Jean-Marie Bettinger, administrateur de classe B, né le 14 mars 1973, résidant professionnellement au 42

Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, avec effet au 11 avril 2014.

- Madame Magali Fetique, administrateur de classe B, née le 1 

er

 février 1981, résidant professionnellement au 42 Rue

de la Vallée L-2661 Luxembourg, avec effet au 26 mars 2014.

<i>Deuxième résolution:

Les actionnaires nomment comme administrateurs de classe B:
- Monsieur Filippo Campailla, né le 25 septembre 1968 à Ferrara (Italie), résidant professionnellement au 4, rue Albert

Borschette L-1246 Luxembourg, administrateur de classe B avec effet au 11 avril 2014, pour une durée déterminée, jusqu'à
l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020.

- Mademoiselle Estelle Wanssy, née le 07 juillet 1979 à Fresnes (France), résidant professionnellement au 4, rue Albert

Borschette L-1246 Luxembourg, administrateur de classe B avec effet au 26 mars 2014, pour une durée déterminée,
jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020.

75816

L

U X E M B O U R G

La nouvelle adresse du commissaire aux comptes Veridice S.à r.l. est la suivante: 4, rue Albert Borschette L-1246

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2014.

<i>Pour Armat Group S.A.

Référence de publication: 2014055832/27.
(140064250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Atelier d'Architecture M. Vander Linden.Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 48, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 99.805.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014055834/10.
(140064472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Bond Street Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 90.231.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014055863/10.
(140064268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

T Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 173.714.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2014

Les actionnaires de la société se sont réunies en assemblée générale ordinaire et ont pris à l'unanimité les décisions

suivantes:

<i>Première résolution:

La démission de Monsieur Luc Schmitt, demeurant professionnellement à L-4281 Esch-sur-AIzette, 7, rue Portland de

son poste d'administrateur unique avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution:

La nomination en tant qu'administrateur catégorie A, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 Monsieur Bruno Domange, demeurant à B-6750 Mussy-la-Ville, 15, rue du Buau.

<i>Troisième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie A, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 Monsieur Pierre Conrad, demeurant à F-57130 Jouy-aux-Arches, 6, rue Claude Debussy.

<i>Quatrième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie B, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 Monsieur Albert Rancan, demeurant à L-5898 Syren, 10, rue Aloyse Ludovissy.

<i>Cinquième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie B, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 la société Interpagos S.à r.l. représentée par Monsieur Guy Pauiy, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité Le-
denberg.

75817

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie B, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 Monsieur Jacques Lamby, demeurant à L-8030 Strassen, 79, rue du Kiem.

<i>Septième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie B, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 la société Altodomos S.à r.l. représentée par Monsieur Steve E. Molitor, demeurant à L-1815 Luxembourg, 209,
rue d'Itzig.

<i>Huitième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie B, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 Monsieur Guy Tritz, demeurant à F-57100 Thionville, 3, rue du Souvenir Français.

<i>Neuvième résolution

La nomination en tant qu'administrateur catégorie B, pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en

l'an 2020 Monsieur Jean-Paul Bevilacqua, demeurant à L-4444 Hellange, 4, route de Zoufftgen,

<i>Dixième résolution

La nomination de la société W-Gestion S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous

le n°.: B 182 348 avec siège social à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid en tant que commissaire aux comptes, pour un
mandat expirant lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2020.

<i>Onzième résolution

Le pouvoir de signatures pour un montant de moins de 10.000 EUR conjointement aux deux administrateurs de

catégorie A ou à un administrateur de catégorie A ensemble avec un administrateur de catégorie B.

Pour un montant de plus de 10.000 EUR le pouvoir de signatures est donné conjointement à deux administrateurs de

catégorie A ensemble avec un administrateur de catégorie B.

Signature.

Référence de publication: 2014054923/49.
(140062284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2014.

BR Harbour Exchange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.116.

1. Il est à noter qu'en date du 27 décembre 2013, la dénomination sociale de l'associé unique, MGP Europe (Lux) III

S.à r.l., a été changée à BR Europe (Lux) III S.à r.l.

2. Extrait des résolutions de l'associé unique du 25 mars 2014:
L'associé unique a nommé la société PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, avec siège social au 400 route

d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 4 avril 2014.

<i>Pour BR Harbour Exchange S.à r.l.
Delloula Aouinti
<i>Gérante

Référence de publication: 2014055868/19.
(140064574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Saluki S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 156.576.

EXTRAIT

Deux des administrateurs de la société ont changé d'adresse professionnelle comme suit:
- M. Simon Henin a désormais pour adresse professionnelle le 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; et

75818

L

U X E M B O U R G

- M. Christophe Ponticello a désormais pour adresse professionnelle le 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014056173/14.
(140064730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Creative Equity Consulting, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, Société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 165.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014055887/10.
(140064357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

CEA Investments Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 126.259.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014055892/9.
(140064397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Constructions Générales Gomes Manuel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 8, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 146.765.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CONSTRUCTIONS GENERALES GOMES MANUEL S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2014055900/11.
(140064626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

AI Global Investments &amp; CY S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. AI Global Investments S.à r.l.).

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 140.619.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of March.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of "AI Global Investments S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a

société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 140.619, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 July 2008,
whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the
"Mémorial C") dated 25 August 2008 (number 2055, page 98594). The articles of association have been amended for the
last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 March 2014, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Maître Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary by Mrs. Caroline SCULTEUR, maître en droit, residing in Howald, Luxembourg, who is also

elected as scrutineer by the general meeting.

I. - That the agenda of the meeting is the following:

75819

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To create a new class of share referred to as the “GP Management Shares”.
2. To increase the Company share capital by an amount of thirtyfour euro cents (EUR 0.34) so as to raise it from its

present amount of thirty-nine million eight hundred and fifteen euros (EUR 39,815,000.00) up to thirty-nine million eight
hundred fifteen euros and thirty-four cents (EUR 39,815,000.34) by the issue of thirty-four (34) new GP Management
Shares, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and having the same rights and obligations as set out in the
articles of incorporation, to be paid up by a contribution in cash and entirely allocated to the share capital of the Company.

3. To change the legal form of the Company, in order to transform it from a private limited liability company (“société

à responsabilité limitée” - S.à r.l.) into a public partnership limited by shares (“société en commandite par actions” -
S.C.A.).

4. To acknowledge and approve the report established by Interaudit S.à r.l., having its registered office at 37, rue des

Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to articles 31-1, 32-1, 26-1 (1) and 103 of the law dated
10 August 1915 on commercial companies, as amended.

5. To change the name of the Company into “AI Global Investments &amp; Cy S.C.A.”.
6. To fix the date of the annual general meeting of the shareholders, each year, on the first Monday of June at 10 am.
7. To amend the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above and decide to fully restate the

articles of incorporation in order to adapt them to the new form of the Company.

8. To accept with immediate effect the resignation of (i) Mr. Michael J. Ristaino, (ii) Mrs. Myriam Deltenre, (iii) Mrs.

Linda Harroch, (iv) Mr. Fergal O'Hannrachain, (v) Mr. Justin Nuccio and (vi) Mrs. Hélène Da Silva as managers of the
Company.

9. To appoint (i) Mr. Dominique Léger, (ii) Mrs. Isabelle Lapietra and (iii) Mr. Frédéric Francesconi as members of the

Supervisory Board for a period of six (6) years.

II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing 100% of share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders’ meeting decides to create a new class of share referred to as the “GP Management Shares”

<i>Second resolution

The shareholders’ meeting resolves to increase the Company share capital by an amount of thirty-four euro cents

(EUR  0.34)  so  as  to  raise  it  from  its  present  amount  of  thirty-nine  million  eight  hundred  and  fifteen  euros  (EUR
39,815,000.00) up to thirty-nine million eight hundred and fifteen euros and thirty-four cents (EUR 39,815,000.34) by the
issue of thirty-four (34) new GP Management Shares, having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and having the
same rights and obligations as set out in the articles of incorporation, to be paid up by a contribution in cash and entirely
allocated to the share capital of the Company.

The New GP Management Shares are subscribed and fully paid in by “AI Global Investments GP S.à r.l.”,a société à

responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade
and Companies Register is pending and which is duly represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed pursuant to a
power of attorney granted in Luxembourg on the 27 

th

 of March 2014 and which shall remain attached to the present

deed.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The shareholders’ meeting resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a private

limited liability company (“société à responsabilité limitée” - S.à r.l.) into a public partnership limited by shares (“société
en commandite par actions” - S.C.A.). As a consequence of such conversion the share capital of the Company shall be
equal to thirty-nine million eight hundred and fifteen euros and thirtyfour cents (EUR 39,815,000.34) divided into:

A. Three billion nine hundred and eighty-one million five hundred thousand (3,981,500,000) ordinary shares (actions

de commanditaires) having a par value of one cent (EUR 0.01) each (the “LP Tracking Shares”), subdivided into:

75820

L

U X E M B O U R G

1. One hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares A (the “LP Tracking Shares A”),
2. One hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares B (the “LP Tracking Shares B”),
3. One hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares C (the “LP Tracking Shares C”),
4. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares D (the "LP Tracking Shares D"),
5. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares E (the "LP Tracking Shares E"),
6. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares F (the "LP Tracking Shares F"),
7. One hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares G (the "LP Tracking Shares G"),
8. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares H (the “LP Tracking Shares H”),
9. One million five hundred thousand (1,500,000) LP tracking shares I (the “LP Tracking Shares I”),
10. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares J (the “LP Tracking Shares J”),
11. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares K (the “LP Tracking Shares K”),
12. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares L (the “LP Tracking Shares L”),
13. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares M (the “LP Tracking Shares M”),
14. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares N (the “LP Tracking Shares N”),
15. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares P (the “LP Tracking Shares P”),
16. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares Q (the “LP Tracking Shares Q”),
17. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares R (the “LP Tracking Shares R”),
18. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares S (the “LP Tracking Shares S”),
19. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares T (the “LP Tracking Shares T”),
20. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares U (the “LP Tracking Shares U”),
21. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares V (the “LP Tracking Shares V”),
22. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares W (the “LP Tracking Shares W”),
23. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares X (the “LP Tracking Shares X”),
24. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares Y (the “LP Tracking Shares Y”),
25. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 1 (the “LP Tracking Shares 1”),
26. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 2 (the “LP Tracking Shares 2”),
27. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 3 (the “LP Tracking Shares 3”),
28. Two hundred and forty million (240,000,000) LP tracking shares 4 shares subdivided into (i) one hundred and

twenty million (120,000,000) LP tracking shares 4A and (ii) one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking
shares 4B (together the “LP Tracking Shares 4”),

29. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 5 (the “LP Tracking Shares 5”),
30. Two hundred and forty million (240,000,000) LP tracking shares 6 shares subdivided into (i) one hundred and

twenty million (120,000,000) LP tracking shares 6A and (ii) one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking
shares 6B (together the “LP Tracking Shares 6”),

31. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 7 (the "LP Tracking Shares 7"),
32. One hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 8 (the "LP Tracking Shares 8 "); and
B. Thirty-four (34) management shares (actions de commandités) having a par value of one cent (EUR 0.01) each (the

“GP Management Shares”), subdivided into:

1. One (1) GP management share A (the “GP Management Share A”),
2. One (1) GP management share B (the “GP Management Share B”),
3. One (1) GP management share C (the “GP Management Share C”),
4. One (1) GP management share D (the "GP Management Share D"),
5. One (1) GP management share E (the "GP Management Share E"),
6. One (1) GP management share F (the "GP Management Share F"),
7. One (1) GP management share G (the "GP Management Share G"),
8. One (1) GP management share H (the “GP Management Share H”),
9. One (1) GP management share I (the “GP Management Share I”),
10. One (1) GP management share J (the “GP Management Share J”),
11. One (1) GP management share K (the “GP Management Share K”),
12. One (1) GP management share L (the “GP Management Share L”),
13. One (1) GP management share M (the “GP Management Share M”),
14. One (1) GP management share N (the “GP Management Share N”),
15. One (1) GP management share P (the “GP Management Share P”),
16. One (1) GP management share Q (the “GP Management Share Q”),

75821

L

U X E M B O U R G

17. One (1) GP management share R (the “GP Management Share R”),
18. One (1) GP management share S (the “GP Management Share S”),
19. One (1) GP management share T (the “GP Management Share T”),
20. One (1) GP management share U (the “GP Management Share U”),
21. One (1) GP management share V (the “GP Management Share V”),
22. One (1) GP management share W (the “GP Management Share W”),
23. One (1) GP management share X (the “GP Management Share X”),
24. One (1) GP management share Y (the “GP Management Share Y”),
25. One (1) GP management share 1 (the “GP Management Share 1”),
26. One (1) GP management share 2 (the “GP Management Share 2”),
27. One (1) GP management share 3 (the “GP Management Share 3”),
28.  Two  (2)  GP  management  shares  4  subdivided  into  (i)  one  (1)  GP  management  share  4A  and  (ii)  one  (1)  GP

management share 4B (together the “GP Management Shares 4”),

29. One (1) GP management share 5 (the “GP Management Share 5”),
30.  Two  (2)  GP  management  shares  6  subdivided  into  (i)  one  (1)  GP  management  share  6A  and  (ii)  one  (1)  GP

management share 6B (together the “GP Management Share 6”),

31. One (1) GP management share 7 (the "GP Management Share 7"), and
32. One (1) GP management share 8 (the "GP Management Share 8").

<i>Fourth resolution

The shareholders’ meeting decides to acknowledge and approve the report established by Interaudit S.à r.l., having its

registered office at 37, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to articles 31-1, 32-1, 26-1
(1) and 103 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The conclusion of such report states as follows:
“Based on the verifications carried out as described above, we have no observation to make on the proposed trans-

formation of the Company into a “Société en Commandite par Actions” and on the value of the contribution which
corresponds at least to the number and the nominal value of shares to be issued as consideration.”

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene the current managers of the Company, acknowledging having been beforehand informed of the

extent of their responsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the here above described con-
version of legal form, they expressly confirm that:

(i) as at the 31 

st

 of December 2013, the Company's net equity amounts to fifty-three million eight hundred and fifty-

one thousand four hundred and sixty-seven euros fofrty-four cents (EUR 53,851,467.44).

(ii) the Company's net equity is at least equal to thirty-one thousand euro (EUR 31,000.00).

<i>Fifth resolution

The shareholders’ meeting decides to change the name of the Company into “AI Global Investments &amp; Cy S.C.A.”.

<i>Sixth resolution

The shareholders’ meeting decides to fix the date of the annual general meeting of the shareholders, each year, on the

first Monday of the month of June at 10.00 a.m.

<i>Seventh resolution

The shareholders’ meeting decides to amend the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above

resolutions and decide to fully restate the articles of incorporation in order to adapt them to the new form of the
Company, as follows:

“ 1. Corporate form/Name/Duration. There exists amongst the existing Limited Shareholders and the General Partner

(s) and those who may become owners of the LP Tracking Shares and GP Tracking Shares (as defined below), a company
in the form of a société en commandite par actions under the name of “AI Global Investments &amp; CY S.C.A.” (the "Com-
pany") which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended (the “1915
Law”)., as well as by the present articles of incorporation (the “Articles”).

1.2 The Company is established for an unlimited duration.

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the “Registered Office”) is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

75822

L

U X E M B O U R G

2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the General Partner (as

defined below);

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the
Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law (“Luxembourg Law”).

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the General Partner.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

the undertaking of the Company, for such consideration as the General Partner thinks fit, including for shares, debentures
or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part)
similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage,
develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or
any part of the property and rights of the Company;

3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the General Partner thinks fit and to lend

money and give credit in each case to any person with or without security;

3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the General Partner or thinks fit, including by the

issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or
otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or
its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of  the  Company's  undertaking,  property,  assets  or  uncalled  capital  (present  and  future)  or  by  other  means;  for  the
purposes of this Article 0 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the General Partner incidental or conducive to the attainment
of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4. Liability of the general partner. The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be

met out of the assets of the Company. The holders of LP Tracking Shares (as defined below) shall refrain from acting on

75823

L

U X E M B O U R G

behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings
and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

5. Share capital.
5.1 The Company’ share capital is set at thirty-nine million eight hundred and fifteen euros and thirty-four cents (EUR

39,815,000.34) divided into:

A. Three billion nine hundred and eighty-one million five hundred thousand (3,981,500,000) ordinary shares (actions

de commanditaires) having a par value of one cent (EUR 0.01) each (the “LP Tracking Shares”), subdivided into:

1. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares A (the “LP Tracking Shares A”),
2. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares B (the “LP Tracking Shares B”),
3. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares C (the “LP Tracking Shares C”),
4. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares D (the "LP Tracking Shares D"),
5. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares E (the "LP Tracking Shares E"),
6. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares F (the "LP Tracking Shares F"),
7. one hundred and twenty-five million (125,000,000) LP tracking shares G (the "LP Tracking Shares G"),
8. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares H (the “LP Tracking Shares H”),
9. one million five hundred thousand (1,500,000) LP tracking shares I (the “LP Tracking Shares I”),
10. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares J (the “LP Tracking Shares J”),
11. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares K (the “LP Tracking Shares K”),
12. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares L (the “LP Tracking Shares L”),
13. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares M (the “LP Tracking Shares M”),
14. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares N (the “LP Tracking Shares N”),
15. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares P (the “LP Tracking Shares P”),
16. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares Q (the “LP Tracking Shares Q”),
17. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares R (the “LP Tracking Shares R”),
18. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares S (the “LP Tracking Shares S”),
19. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares T (the “LP Tracking Shares T”),
20. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares U (the “LP Tracking Shares U”),
21. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares V (the “LP Tracking Shares V”),
22. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares W (the “LP Tracking Shares W”),
23. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares X (the “LP Tracking Shares X”),
24. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares Y (the “LP Tracking Shares Y”),
25. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 1 (the “LP Tracking Shares 1”),
26. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 2 (the “LP Tracking Shares 2”),
27. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 3 (the “LP Tracking Shares 3”),
28. two hundred and forty million (240,000,000) LP tracking shares 4 shares subdivided into (i) one hundred and twenty

million (120,000,000) LP tracking shares 4A and (ii) one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 4B
(together the “LP Tracking Shares 4”),

29. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 5 (the “LP Tracking Shares 5”),
30. two hundred and forty million (240,000,000) LP tracking shares 6 shares subdivided into (i) one hundred and twenty

million (120,000,000) LP tracking shares 6A and (ii) one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 6B
(together the “LP Tracking Shares 4”),

31. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 7 (the "LP Tracking Shares 7"),
32. one hundred and twenty million (120,000,000) LP tracking shares 8 (the "LP Tracking Shares 8 "); and
B. thirty-four (34) management shares (actions de commandités) having a par value of one cent (EUR 0.01) each (the

“GP Management Shares”), subdivided into:

1. One (1) GP management share A (the “GP Management Share A”),
2. one (1) GP management share B (the “GP Management Share B”),
3. one (1) GP management share C (the “GP Management Share C”),
4. one (1) GP management share D (the "GP Management Share D"),
5. one (1) GP management share E (the "GP Management Share E"),
6. one (1) GP management share F (the "GP Management Share F"),
7. one (1) GP management share G (the "GP Management Share G"),
8. one (1) GP management share H (the “GP Management Share H”),
9. one (1) GP management share I (the “GP Management Share I”),

75824

L

U X E M B O U R G

10. one (1) GP management share J (the “GP Management Share J”),
11. one (1) GP management share K (the “GP Management Share K”),
12. one (1) GP management share L (the “GP Management Share L”),
13. one (1) GP management share M (the “GP Management Share M”),
14. one (1) GP management share N (the “GP Management Share N”),
15. one (1) GP management share P (the “GP Management Share P”),
16. one (1) GP management share Q (the “GP Management Share Q”),
17. one (1) GP management share R (the “GP Management Share R”),
18. one (1) GP management share S (the “GP Management Share S”),
19. one (1) GP management share T (the “GP Management Share T”),
20. one (1) GP management share U (the “GP Management Share U”),
21. one (1) GP management share V (the “GP Management Share V”),
22. one (1) GP management share W (the “GP Management Share W”),
23. one (1) GP management share X (the “GP Management Share X”),
24. one (1) GP management share Y (the “GP Management Share Y”),
25. one (1) GP management share 1 (the “GP Management Share 1”),
26. one (1) GP management share 2 (the “GP Management Share 2”),
27. one (1) GP management share 3 (the “GP Management Share 3”),
28. two (2) GP management shares 4 subdivided into (i) one (1) GP management share 4A and (ii) one (1) GP mana-

gement share 4B (together the “GP Management Shares 4”),

29. one (1) GP management share 5 (the “GP Management Share 5”),
30. two (2) GP management shares 6 subdivided into (i) one (1) GP management share 6A and (ii) one (1) GP mana-

gement share 6B (together the “GP Management Share 6”),

31. one (1) GP management share 7 (the "GP Management Share 7"), and
32. one (1) GP management share 8 (the "GP Management Share 8").
5.2 The LP Tracking Shares are owned by the Limited Shareholders as set out in an investment agreement which might

be entered into between each of the existing or future shareholders of the Company, the General Partner(s) and the
Company (the “Investment Agreement”). The GP Management Shares are owned by AI Global Investments GP S.à r.l.
(the “General Partner”) until the Company has issued forty (40) classes of GP Management Shares. Upon issuance of
forty (40) classes of GP Management Shares, the next forty (40) classes of GP Management Shares shall be issued to a
new Luxembourg limited liability company.

5.3 In these Articles, “Limited Shareholders” means the holders, at the relevant time, of the LP Tracking Shares from

time to time, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the LP Tracking Shares and GP Management
Shares and “Shareholder” shall be construed accordingly. The GP Management Shares and the LP Tracking Shares are
together referred as the “Shares”.

5.4 The owners of the LP Tracking Shares shall always be the same owner of the GP Tracking Shares issued from time

to time by the General Partner(s). As an example, the owner of the LP Tracking Shares A is also the owner of the GP
Tracking Shares A in the General Partner.

Share Capital / Investments.
5.5 The Company may increase its share capital. The Shares to be issued may, as the General Partner(s) shall determine,

be of different classes. The proceeds relating to the issue of each class of LP Tracking Shares shall be invested pursuant
to the investment policy determined by the General Partner(s) for the Investment established in respect of the relevant
class of LP Tracking Shares as set out under the Investment Agreement.

5.6 The General Partner shall identify the relevant portfolio of assets constituting an investment (each an «Investment»)

to which each class of LP Tracking Shares relates. For the avoidance of doubt Investment includes the holding of shares
in a specific investment as well as the proceeds resulting from the sale of this specific investment. As between shareholders,
each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class of LP Tracking Shares. The Company
shall be considered as one single legal entity; however, with regard to third parties and in particular towards the Company’s
creditors, the partners of a specific class shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to the underlying
Investment of such class, subject to the provisions of applicable law and the Investment Agreement.

5.7 The Company shall have the right, in the event the value of the Investment of a particular class of LP Tracking

Shares drops below the acquisition value thereof, resulting in a loss to the Company, to elect, at its discretion, to redeem
the shares of the class of LP Tracking Shares corresponding to such Investment as well as any debt instruments issued to
finance the acquisition of the Investment, and in consideration therefore to transfer and assign to the holder(s) of such
shares and debt instruments, the Investment concerned. For the avoidance of doubt, the corresponding GP Management
Share(s) shall be redeemed and cancelled.

Redemption

75825

L

U X E M B O U R G

5.8 All Shares issued by the Company are redeemable shares. Subscribed and fully paid in Shares shall be redeemable

at any time upon request of the General Partner of the Company in accordance with the law of 10 August 1915, as
amended, on commercial companies. The redemption of the Shares of a given class can only be made by using sums
available for distribution in accordance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies (distri-
butable funds including the share premium account) and which are the proceeds of the partial or total disposal and/or
other income of the related Investment (as such term is defined hereafter). The Shares that have been redeemed must
be immediately cancelled as foreseen under article 49-3 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies and as such bear no voting rights, and shall have no rights to receive any dividends or liquidation proceeds.
The shareholders agree that the redemption of the Shares of a given class made in accordance with the provisions hereof
respects their right to equal treatment by the Company.

5.9 The redemption price of the LP Tracking Shares of a given class (the «Redemption Price») is calculated by the

General Partner on the basis of the net asset value of the corresponding Investment. The Redemption Price may be paid
either in form of a cash distribution or of a distribution in kind or one part in cash and one part in kind.

5.10 The net asset value of the LP Tracking Shares of a given class shall be expressed as a per share figure and shall be

determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the corresponding Investment, being the fair
market value of the underlying assets of the Investment less the liabilities attached to such Investment at close of business
on that day, by the number of LP Tracking Shares of a given class then outstanding at such close of business. The fair
market value of the underlying assets of the Investment may be further defined on such other basis as the General Partner
determine(s) to be fair and reasonable.

5.11 In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any decision taken by the General Partner with

respect to the calculation of the Redemption Price shall be conclusive and binding on the Company and on its present,
past and future shareholders.

5.12 Except if otherwise provided in the Investment Agreement, at least seven (7) days prior to any redemption date,

written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered share-
holders of the class of LP Tracking Shares to be redeemed, at his address last shown in the shareholders’ register of the
Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the Re-
demption Price and the procedures necessary to submit LP Tracking Shares to the Company for redemption (such notice
is hereinafter referred to as the «Redemption Notice»). The Redemption Price of such LP Tracking Shares shall be payable
to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided
to the Company by such shareholder before the redemption date.

General
5.13 All Shares of the Company shall be issued in registered form or bearer form.
5.14 A register of registered Shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by

the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected
domicile as indicated to the Company and the number of Shares held by him.

5.15 The inscription of the shareholder’s name in the register of registered shares evidences his right of ownership of

such registered Shares.

5.16 Any share certificates shall be signed by the General Partner.
5.17 The General Partner may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any

appropriate document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee. Shareholders shall provide
the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered
into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of
shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

5.18 The Company intends that each unique class of LP Tracking Shares and its corresponding GP Management Shares

should be owned by the same owner for U.S. federal income tax purposes.

5.19 The Management Shares held by the General Partner are freely transferable to a successor or additional General

Partner with unlimited liability.

5.20 The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint a single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s).

6. Management.
6.1 The Company shall be managed by AI Global Investments GP S.à r.l. prenamed (herein referred to as the "General

Partner").

6.2 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting

as General Partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Su-
pervisory Board (as defined below) as provided for in Article 8.1 hereof appoints an administrator, who need not be a
shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such
administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may

75826

L

U X E M B O U R G

appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor General
Partner. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

6.3 Any such appointment of a successor General Partner shall not be subject to the approval of the General Partner.
6.4 The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within

the purpose of the Company.

6.5 All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or to the

Supervisory Board are within the powers of the General Partner.

6.6 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the General Partner or by the signature

(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

7. Supervisory board.
7.1 The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board (the «Supervisory Board»), comprising at least three (3) members. The Supervisory Board may
be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may authorize any
actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed
the powers of the General Partner.

7.2 The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not

exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one
of its members as chairman.

7.3 The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the General Partner.
7.4 A notice in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication of any meeting

of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date
set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other
similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
resolution adopted by the Supervisory Board.

7.5 The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the members of the Supervisory Board are convened

to the meeting in accordance with the above described procedure and if at least the majority of the members are present
or represented.

7.6 No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a

meeting of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the
Supervisory Board.

7.7 Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile, e-mail or any other

similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

7.8 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies

of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two members.

7.9 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The resolution supported by

the chairman will be adopted, if votes are even.

7.10 Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect

as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by tele-
gram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. All such documents shall form the record that
proves that such resolution has been taken.

7.11 Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8. Art. 8. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the directors or officers of the General Partner
is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer
of the General Partner who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

9. Decision of the shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company including the General

Partner(s). It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided
that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the General Partner.

9.2 General meetings of shareholders shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board. General

meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the General Partner setting forth the agenda

75827

L

U X E M B O U R G

and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address
recorded in the register of registered shares.

9.3 The annual general meeting shall be held on the first Monday of June at 10 am at the registered office or at a place

specified in the notice of meeting.

9.4 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day.

9.5 Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

10. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits.
10.1 The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
10.2 Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the General Partner(s) prepare(s) an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

11. Distribution right of shares.
11.1 Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

11.2 On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the law and normal

accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Investment which
will be determined as follows.

11.3 The result of each Investment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in

any other manner in relation to its above corresponding assigned Investment (including capital gains, liquidation surplus,
dividends distribution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company
during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Invest-
ments  (including  fees,  costs,  corporate  income  tax  on  capital  gain,  expenses  relating  to  dividend  distribution)  (the
"Available Amount"). All other unassigned incomes and expenses of the Company will be allocated between the different
classes of LP Tracking Shares.

11.4 The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company

in accordance with the law and normal practice.

11.5 The Available Amount related to a specific class of LP Tracking Shares will be available for payment of dividend

to the holders of that specific LP Tracking Shares (to which the Investment relates).

12. Amendments of the articles. Subject to the approval of the General Partner, these articles may be amended from

time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the 1915
Law.

13. Dissolution - Liquidation.
13.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
Shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be vested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company, it being specified that the liquidation surplus of the Company is to be
calculated and disposed of in the manner provided for in article 11 of these Articles.

13.2. Any liquidation surplus comprised in each Investment, after payment of the Company's liabilities, shall be distri-

buted amongst the holders of the relevant class of LP Tracking Shares.

13.3. For the purposes of Article 13.2:
(a) any liabilities or expenses of the Company attributable to, or incurred in respect of, an Investment shall be regarded

as a reduction in the value of the assets forming part of the relevant Investment;

(b) any liabilities or expenses of the Company not falling within (a) above shall be regarded as a reduction in the value

of the assets of the Investment in proportion to the value of the assets comprised in them respectively;

(c) in the event that the liabilities or expenses to be applied in reduction of a particular Investment under (a) or (b)

above exceed the value of that asset, the value of that asset shall be regarded as nil for the purposes of this Article 13.2,
and such shortfall shall be applied in reduction of the other Investment in proportion to the value of the assets comprised
in them respectively (such value being calculated, in the case of each asset, after first giving effect to the reductions required
by paragraphs (a) and (b) above).”

<i>Eighth resolution

The shareholders’ meeting decides to accept with immediate effect the resignation of the current managers of the

Company being:

(i) Mr. Michael J. RISTAINO;

75828

L

U X E M B O U R G

(ii) Mrs. Myriam DELTENRE;
(iii) Mrs. Linda HARROCH;
(iv) Mr. Fergal O'HANNRACHAIN;
(v) Mr. Justin NUCCIO; and
(vi) Mrs. Hélène DA SILVA.

<i>Ninth resolution

The shareholders’ meeting decides to appoint the following person as members of the Supervisory Board for a period

of six (6) years:

(i) Mr. Dominique LEGER, born on 2 December 1971 in Namur, Belgium residing at 22 Rue du Petit Vivier, 6860 Ebly,

Belgium;

(ii) Mrs. Isabelle LAPIETRA, born on 25 January 1974 in Luxembourg and residing at 15, rue de Saint-Hubert, B-6927

Tellin, Belgium; and

(iii) Mr. Frédéric FRANCESCONI, born on 2 May 1975 in Thionville, France residing at 23, Boucle Jacques Callot,

57100 Thionville, France.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «AI Global Investments S.à r.l» (ci-après la «Société»), une

société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619, constituée suivant acte notarié en date du 23 juillet
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 25 août 2008, numéro 2055, page
98594. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 13 mars 2014, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est sous la présidence de Maître Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, demeurant à Howald, Luxembourg, qui

est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Créer une nouvelle classe d’actions référencées comme étant les «GP Actions de Commandités».
2. Augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-quatre centimes d’euro (EUR 0,34), afin de le

porter de son montant actuel de trente-neuf millions huit cent quinze mille euros (EUR 39.815.000,00) jusqu'à trente-
neuf millions huit cent quinze mille euros et trente-quatre centimes (EUR 39.815.000,34) par l’émission de trente-quatre
nouvelles GP Actions de Commandités, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune et ayant les
droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société et devant être payées par un en numéraire entièrement
alloué au capital social de la Société.

3. Changer la forme juridique de la Société, de manière à la transformer d’une société à responsabilité limitée (S.à r.l)

en une société en commandite par actions (S.C.A.).

4. Reconnaître et accepter le rapport établi par Interaudit S.à r.l., ayant son siège social au 37, rue des Scillas, L-2529

Howald, conformément aux articles 31-1, 32-1, 26-1 (1) et 103 de la loi en date du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.

5. Changer la dénomination de la Société en «AI Global Investments &amp; Cy S.C.A.».
6. Fixer la date de l’assemblée générale statutaire annuelle des actionnaires de la Société au premier lundi du mois de

juin à 10.00 heures.

7. Modifier les Statuts de la Société afin de refléter les résolutions adoptées ci-dessus et de procéder à une refonte

complète des statuts de la Société de manière à les adapter à la nouvelle forme sociale de la Société.

75829

L

U X E M B O U R G

8. Accepter avec effet immédiat la démission de (i) M. Michael J. Ristaino, (ii) Mme Myriam Deltenre, (iii) Mme Linda

Harroch, (iv) M. Fergal O'Hannrachain, (v) M. Justin Nuccio et (vi) Mme Hélène Da Silva de leur fonction de gérants de
la Société.

9. De nommer (i) M. Dominique Léger, (ii) Mme Isabelle Lapietra et (iii) M. Frédéric Francesconi en tant que membres

du Conseil de Surveillance pour une période de six (6) ans.

II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des
actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires représentés

se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable, aucune notice de convocation n’a été nécessaire.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de créer une nouvelle classe d’actions référencées comme étant les «GP Actions

de Commandités».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-quatre centimes

d’euro (EUR 0,34), afin de le porter de son montant actuel de trente-neuf millions huit cent quinze mille euros (EUR
39.815.000,00) jusqu'à trente-neuf millions huit cent quinze mille euros et trente-quatre centimes (EUR 39.815.000,34)
par l’émission de trente-quatre (34) nouvelles GP Actions de Commandités, ayant une valeur nominale d’un centime
d’euro (EUR 0,01) chacune, ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société et devant être
payées par un apport en numéraire entièrement alloué au capital social de la Société.

Les nouvelles GP Actions de Commandités sont souscrites et entièrement payées par «AI Global Investments GP S.à

r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l’immatriculation auprès du registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est pendante, représentée par Madame Linda HARROCH, précitée, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 27 mars 2014, laquelle restera attachée au présent
acte notarié.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la forme juridique de la Société, de manière à la transformer d’une

société à responsabilité limitée (S.à r.l) en une société en commandite par actions (S.C.A.). En conséquence le capital
social  de  la  Société  sera  égal  à  trente-neuf  millions  huit-cent  quinze  mille  Euros  et  trente-quatre  centimes  (EUR
39.815.000,34), divisé en:

A. Trois milliards neuf cent quatre-vingt-un millions cinq cent mille (3.981.500.000) actions de commanditaires, ayant

une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune (les «LP Tracking Actions»), subdivisées en:

1. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions A (les «LP Tracking Actions A»),
2. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions B (les «LP Tracking Actions B»),
3. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions C (les «LP Tracking Actions C»),
4. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions D (les «LP Tracking Actions D»),
5. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions E (les «LP Tracking Actions E»),
6. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions F (les «LP Tracking Actions F»),
7. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions G (les «LP Tracking Actions G»),
8. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions H (les «LP Tracking Actions H»),
9. Un million cinq-cent mille (1.500.000) LP tracking actions I (les «LP Tracking Actions I»),
10. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions J (les «LP Tracking Actions J»),
11. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions K (les «LP Tracking Actions K»),
12. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions L (les «LP Tracking Actions L»),
13. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions M (les «LP Tracking Actions M»),
14. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions N (les «LP Tracking Actions N»),
15. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions P (les «LP Tracking Actions P»),

75830

L

U X E M B O U R G

16. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions Q (les «LP Tracking Actions Q»),
17. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions R (les «LP Tracking Actions R»),
18. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions S (les «LP Tracking Actions S»),
19. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions T (les «LP Tracking Actions T»),
20. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions U (les «LP Tracking Actions U»),
21. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions V (les «LP Tracking Actions V»),
22. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions W (les «LP Tracking Actions W»),
23. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions X (les «LP Tracking Actions X»),
24. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions Y (les «LP Tracking Actions Y»),
25. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 1 (les «LP Tracking Actions 1»),
26. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 2 (les «LP Tracking Actions 2»),
27. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 3 (les «LP Tracking Actions 3»),
28. Deux cent-quarante millions (240.000.000) LP tracking actions 4, subdivisées en (i) cent-vingt millions (120.000.000)

LP tracking actions 4A et (ii) cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 4B (ensemble les «LP Tracking Actions
4»),

29. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 5 (les «LP Tracking Actions 5»),
30. Deux cent-quarante millions (240.000.000) LP tracking actions 6, subdivisées en (i) cent-vingt millions (120.000.000)

LP tracking actions 6A et (ii) cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 6B (ensemble les «LP Tracking Actions
6»),

31. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 7 (les «LP Tracking Actions 7»), et
32. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 8 (les «LP Tracking Actions 8»); et
B. Trente-quatre (34) actions de commandités, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune

(les «GP Actions de Commandités»), subdivisées en:

1. Une (1) GP action de commandité A (la «GP Action de Commandité A»),
2. Une (1) GP action de commandité B (la «GP Action de Commandité B»),
3. Une (1) GP action de commandité C (la «GP Action de Commandité C»),
4. Une (1) GP action de commandité D (la «GP Action de Commandité D»),
5. Une (1) GP action de commandité E (la «GP Action de Commandité E»),
6. Une (1) GP action de commandité F (la «GP Action de Commandité F»),
7. Une (1) GP action de commandité G (la «GP Action de Commandité G»),
8. Une (1) GP action de commandité H (la «GP Action de Commandité H»),
9. Une (1) GP action de commandité I (la «GP Action de Commandité I»),
10. Une (1) GP action de commandité J (la «GP Action de Commandité J»),
11. Une (1) GP action de commandité K (la «GP Action de Commandité K»),
12. Une (1) GP action de commandité L (la «GP Action de Commandité L»),
13. Une (1) GP action de commandité M (la «GP Action de Commandité M»),
14. Une (1) GP action de commandité N (la «GP Action de Commandité N»),
15. Une (1) GP action de commandité P (la «GP Action de Commandité P»),
16. Une (1) GP action de commandité Q (la «GP Action de Commandité Q»),
17. Une (1) GP action de commandité R (la «GP Action de Commandité R»),
18. Une (1) GP action de commandité S (la «GP Action de Commandité S»),
19. Une (1) GP action de commandité T (la «GP Action de Commandité T»),
20. Une (1) GP action de commandité U (la «GP Action de Commandité U»),
21. Une (1) GP action de commandité V (la «GP Action de Commandité V»),
22. Une (1) GP action de commandité W (la «GP Action de Commandité W»),
23. Une (1) GP action de commandité X (la «GP Action de Commandité X»),
24. Une (1) GP action de commandité Y (la «GP Action de Commandité Y»),
25. Une (1) GP action de commandité 1 (la «GP Action de Commandité 1»),
26. Une (1) GP action de commandité 2 (la «GP Action de Commandité 2»),
27. Une (1) GP action de commandité 3 (la «GP Action de Commandité 3»),
28. Deux (2) GP actions de commandités 4 subdivisées en (i) une (1) GP action de commandité 4A et (ii) une (1) GP

action de commandité 4B (ensemble les «GP Actions de Commandités 4»),

29. Une (1) GP action de commandité 5 (la «GP Action de Commandité 5»),

75831

L

U X E M B O U R G

30. Deux (2) GP actions de commandités 6 subdivisées en (i) une (1) GP action de commandité 6A et (ii) une (1) GP

action de commandité 6B (ensemble les «GP Actions de Commandités 6»),

31. Une (1) GP action de commandité 7 (la «GP Action de Commandité 7»), et
32. Une (1) GP action de commandité 8 (la «GP Action de Commandité 8»).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de reconnaître et accepter le rapport établi par Interaudit S.à r.l., ayant son siège

social au 37, rue des Scillas, L-2529 Howald, conformément aux articles 31-1, 32-1, 26-1 (1) et 103 de la loi en date du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion de ce rapport affirme comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

transformation de la société en Société en Commandite par Actions et sur la valeur de l’apport qui correspond au moins
au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement.

<i>Intervention des gérants

Sur ce, interviennent les gérants actuels de la Société, reconnaissant avoir été informés à l’avance de l’étendue de leur

responsabilité, légalement engagée, en tant que gérants de la Société, en raison de la conversion de forme juridique décrite
ci-dessus, ils confirment expressément que:

(i) à la date du 31 décembre 2013, les capitaux propres nets de la Société s'élèvent à cinquante-trois millions huit cent

cinquante-un mille quatre cent soixante-sept euros et quarante-quatre cents (EUR 53.851.467,44).

(ii) les capitaux propres nets de la Société sont au moins égaux à trente et un mille euros (EUR 31.000,00).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination de la Société en «AI Global Investments &amp; Cy S.C.A.».

<i>Sixième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de fixer la date de l’assemblée générale statutaire annuelle des actionnaires de la

Société au premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.

<i>Septième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier les Statuts de la Société afin de refléter les résolutions adoptées ci-

dessus et de procéder à une refonte complète des statuts de la Société de manière à les adapter à la nouvelle forme
sociale de la Société, comme il suit:

« 1. Forme / Dénomination sociale / Durée.
1.1 Il existe parmi les Actionnaires Commanditaires et les Actionnaires existant et ceux susceptibles de devenir titu-

laires de LP Tracking Actions et GP Tracking Actions (telles que définies ci-dessous), une société en commandite par
actions sous la dénomination de «AI Global Investments &amp; Cy S.C.A.» (la «Société»), qui sera soumise à la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («Loi de 1915»), ainsi qu'aux présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.

2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1  en  tout  autre endroit  au  sein  de la  même  commune  du Grand-Duché  de Luxembourg  par son  Actionnaire

Commandité (tel que définit ci-dessous);

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution

des actionnaires commanditaires de la Société prise en conformité avec ces Statuts et les lois en vigueur au Grand-Duché
de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera
de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l’étranger sera prise par l’Actionnaire Com-
mandité.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l’activité de toutes entités dans lesquelles la

Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou

75832

L

U X E M B O U R G

autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute
personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble

et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que l’Actionnaire
Commandité estime adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres, totalement ou partiellement libérés,
de toute personne, ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui de la Société; de détenir toutes actions,
obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer
de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une

partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.4 d'investir et de négocier de l’argent et les fonds de la Société de quelque manière que l’Actionnaire Commandité

estime adéquate et de prêter de l’argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l’Actionnaire Commandité

estime adéquate, incluant l’émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou
instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens
de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser
ces titres;

3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,

l’union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;

3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et

octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute
activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par
engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des
actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent
Article 3.8 «garantie» inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le
paiement ou la satisfaction de (incluant l’avance d'argent, l’achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l’achat
d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être
responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que

commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l’intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec

ou en faveur de toute personne) que l’Actionnaire Commandité considère comme incitant ou propice à l’accomplissement
de tout ou partie de l’objet social de la Société, ou l’exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n’entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du

secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l’autorisation
requise par celle-ci.

4. Responsabilité de l’associé commandite. L’Actionnaire Commandité est conjointement et solidairement responsable

de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les actifs de la Société. Les porteurs de LP Tracking Actions (telles
que définies ci-dessous) s'abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que
ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la
limite de leurs apports à la Société.

5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de trente-neuf millions huit-cent quinze mille Euros et trente-quatre centimes

(EUR 39.815.000,34), divisé en:

A. Trois milliards neuf cent quatre-vingt-un millions cinq cent mille (3.981.500.000) actions de commanditaires, ayant

une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune (les «LP Tracking Actions»), subdivisées en:

1. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions A (les «LP Tracking Actions A»),
2. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions B (les «LP Tracking Actions B»),
3. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions C (les «LP Tracking Actions C»),
4. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions D (les «LP Tracking Actions D»),
5. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions E (les «LP Tracking Actions E»),
6. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions F (les «LP Tracking Actions F»),
7. Cent-vingt-cinq millions (125.000.000) LP tracking actions G (les «LP Tracking Actions G»),

75833

L

U X E M B O U R G

8. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions H (les «LP Tracking Actions H»),
9. Un million cinq-cent mille (1.500.000) LP tracking actions I (les «LP Tracking Actions I»),
10. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions J (les «LP Tracking Actions J»),
11. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions K (les «LP Tracking Actions K»),
12. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions L (les «LP Tracking Actions L»),
13. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions M (les «LP Tracking Actions M»),
14. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions N (les «LP Tracking Actions N»),
15. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions P (les «LP Tracking Actions P»),
16. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions Q (les «LP Tracking Actions Q»),
17. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions R (les «LP Tracking Actions R»),
18. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions S (les «LP Tracking Actions S»),
19. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions T (les «LP Tracking Actions T»),
20. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions U (les «LP Tracking Actions U»),
21. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions V (les «LP Tracking Actions V»),
22. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions W (les «LP Tracking Actions W»),
23. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions X (les «LP Tracking Actions X»),
24. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions Y (les «LP Tracking Actions Y»),
25. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 1 (les «LP Tracking Actions 1»),
26. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 2 (les «LP Tracking Actions 2»),
27. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 3 (les «LP Tracking Actions 3»),
28. Deux cent-quarante millions (240.000.000) LP tracking actions 4, subdivisées en (i) cent-vingt millions (120.000.000)

LP tracking actions 4A et (ii) cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 4B (ensemble les «LP Tracking Actions
4»),

29. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 5 (les «LP Tracking Actions 5»),
30. Deux cent-quarante millions (240.000.000) LP tracking actions 6, subdivisées en (i) cent-vingt millions (120.000.000)

LP tracking actions 6A et (ii) cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 6B (ensemble les «LP Tracking Actions
6»),

31. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 7 (les «LP Tracking Actions 7»), et
32. Cent-vingt millions (120.000.000) LP tracking actions 8 (les «LP Tracking Actions 8»); et
B. Trente-quatre (34) actions de commandités, ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune

(les «GP Actions de Commandités»), subdivisées en:

1. Une (1) GP action de commandité A (la «GP Action de Commandité A»),
2. Une (1) GP action de commandité B (la «GP Action de Commandité B»),
3. Une (1) GP action de commandité C (la «GP Action de Commandité C»),
4. Une (1) GP action de commandité D (la «GP Action de Commandité D»),
5. Une (1) GP action de commandité E (la «GP Action de Commandité E»),
6. Une (1) GP action de commandité F (la «GP Action de Commandité F»),
7. Une (1) GP action de commandité G (la «GP Action de Commandité G»),
8. Une (1) GP action de commandité H (la «GP Action de Commandité H»),
9. Une (1) GP action de commandité I (la «GP Action de Commandité I»),
10. Une (1) GP action de commandité J (la «GP Action de Commandité J»),
11. Une (1) GP action de commandité K (la «GP Action de Commandité K»),
12. Une (1) GP action de commandité L (la «GP Action de Commandité L»),
13. Une (1) GP action de commandité M (la «GP Action de Commandité M»),
14. Une (1) GP action de commandité N (la «GP Action de Commandité N»),
15. Une (1) GP action de commandité P (la «GP Action de Commandité P»),
16. Une (1) GP action de commandité Q (la «GP Action de Commandité Q»),
17. Une (1) GP action de commandité R (la «GP Action de Commandité R»),
18. Une (1) GP action de commandité S (la «GP Action de Commandité S»),
19. Une (1) GP action de commandité T (la «GP Action de Commandité T»),
20. Une (1) GP action de commandité U (la «GP Action de Commandité U»),
21. Une (1) GP action de commandité V (la «GP Action de Commandité V»),
22. Une (1) GP action de commandité W (la «GP Action de Commandité W»),
23. Une (1) GP action de commandité X (la «GP Action de Commandité X»),

75834

L

U X E M B O U R G

24. Une (1) GP action de commandité Y (la «GP Action de Commandité Y»),
25. Une (1) GP action de commandité 1 (la «GP Action de Commandité 1»),
26. Une (1) GP action de commandité 2 (la «GP Action de Commandité 2»),
27. Une (1) GP action de commandité 3 (la «GP Action de Commandité 3»),
28. Deux (2) GP actions de commandités 4 subdivisées en (i) une (1) GP action de commandité 4A et (ii) une (1) GP

action de commandité 4B (ensemble les «GP Actions de Commandités 4»),

29. Une (1) GP action de commandité 5 (la «GP Action de Commandité 5»),
30. Deux (2) GP actions de commandités 6 subdivisées en (i) une (1) GP action de commandité 6A et (ii) une (1) GP

action de commandité 6B (ensemble les «GP Actions de Commandités 6»),

31. Une (1) GP action de commandité 7 (la «GP Action de Commandité 7»), et
32. Une (1) GP action de commandité 8 (la «GP Action de Commandité 8»).
5.2 Les LP Tracking Actions sont détenues par les Actionnaires Commanditaires tel que prévu par l’accord d’inves-

tissement susceptible d’être conclu entre chacun des actionnaires existants ou futurs de la Société, le ou les Actionnaire
(s) Commanditaire(s) et la Société (l’«Accord d’Investissement»). Les GP Actions de Commandités sont détenues par AI
Global Investments GP S.à r.l. (l’«Actionnaire Commandité») jusqu'à ce que la Société émette quarante (40) classes de
GP Actions de Commandités. Lorsque quarante (40) classes de GP Actions de Commandités auront été émises, les
quarante  (40)  prochaines  classes  de  GP  Actions  de  Commandités  seront  émises  en  faveur  d’une  nouvelle  société  à
responsabilité limitée luxembourgeoise.

5.3 Dans ces Statuts, le terme «Actionnaires Commanditaires» désigne les titulaires de LP Tracking Actions à tout

moment, le terme «Actionnaires» désigne les titulaires au moment donné des LP Tracking Actions et des GP Tracking
Actions et le terme «Actionnaire» sera interprété en conséquence. Les GP Actions de Commandités et les LP Actions
de Commandités sont ensemble entendues comme les «Actions».

5.4 Les titulaires de LP Tracking Actions seront également titulaires de GP Tracking Actions émises à tout moment

par le ou les Actionnaire(s) Commandité(s). Par exemple, le titulaire de LP Tracking Actions A est également titulaire
des GP Tracking Actions A au sein de l’Actionnaire Commandité.

Capital Social/Investissements
5.5 La société peut augmenter son capital social. Les Actions devant être émises pourront, tel que déterminé par le

ou les Actionnaire(s) Commandité(s), être de différentes classes. Les revenus relatifs à l’émission de chaque classe de LP
Tracking Actions seront investis, en application de la politique d’investissement déterminée par le ou les Actionnaire(s)
Commandité(s) en ce qui concerne l’Investissement mis en place visant la classe de LP Tracking Actions et tel qu'il est
convenu dans l’Accord d’Investissement.

5.6 L’Actionnaire Commandité identifiera le portefeuille d’actifs constituant un investissement (chacun un «Investis-

sement») et pour lequel chaque classe de LP Tracking Actions se rattache. Afin d’écarter tout doute, l’Investissement
comprend la détention d’actions au sein d’un investissement particulier mais également les revenus résultant de la vente
de cet investissement. Entre les actionnaires, chaque portefeuille d’actifs sera investi au bénéfice exclusif de la classe de
LP Tracking Actions concernée. La Société sera considérée comme étant une seule entité légale; cependant, au regard
des tiers et en particulier envers les créanciers de la Société, les titulaires d’une classe spécifique seront exclusivement
tenus pour responsables de toutes les dettes attribuables à l’Investissement d’une telle classe, sous réserve des dispositions
prévues dans la loi applicable ainsi que dans l’Accord d’Investissement.

5.7 La Société aura le droit, dans le cas où la valeur de l’Investissement d’une classe en particulier de LP Tracking

Actions venait à descendre en dessous de la valeur d’acquisition, résultant en une perte dans le chef de la Société, d'élir,
à sa propre discrétion, de racheter les actions de la classe de LP Tracking Actions correspondant à un tel Investissement,
ainsi que tous les instruments de dettes émis afin de financer l’acquisition de ce même Investissement, prenant également
en considération le transfert et l’attribution au(x) titulaire(s) de telles actions et de tels instruments de dettes, et l’In-
vestissement concerné. Afin d’écarter tout doute, la ou les GP Action(s) de Commandité(s) seront rachetées et annulées.

Rachat
5.8 Toutes les Actions émises par la Société sont des actions rachetables. Les Actions souscrites et entièrement libérées

seront rachetables à tout moment à la demande de l’Actionnaire Commandité de la Société conformément à la loi du 10
août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il ne pourra être procédé au rachat des actions
d'une catégorie déterminée qu'en utilisant les montants disponibles pour distribution conformément à la loi du 10 août
1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (fonds distribuables incluant le compte de prime d'émis-
sion) et qui sont les produits de vente ou cessions totales ou partielles et/ou d'autres revenus des Investissements s'y
rattachant (tel que défini ci-après). Les Actions qui auront été rachetées devront immédiatement être annulées comme
stipulé à l’article 49-3 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et ne donneront
plus de droit de vote ni le droit de recevoir aucun dividende ni produit de liquidation. Les actionnaires reconnaissent que
le rachat des Actions d'une classe d’Actions déterminée est conforme aux dispositions de la loi et respecte leur droit à
traitement égal par la Société.

75835

L

U X E M B O U R G

5.9 Le prix de rachat des LP Tracking Actions d'une catégorie déterminée («Prix de Rachat») est calculé par l’Action-

naire Commandité, sur base de l’actif net de l’Investissement correspondant. Le Prix de Rachat peut être payé soit en
espèces soit en nature ou pour partie en espèces et l’autre en nature.

5.10 La valeur de l’actif net des LP Tracking Actions d'une catégorie déterminée sera exprimée suivant le pair comptable

et sera fixée au jour de valorisation en divisant l’actif net de l’Investissement correspondant, correspondant à valeur
marchande des actifs sous-jacents de l’Investissement moins les dettes associées à un tel Investissement à cette date de
valorisation, par le nombre des LP Tracking Actions d'une catégorie déterminée encore impayé à cette même date. La
valeur marchande des actifs sous-jacents de l’Investissement peut-être ensuite défini sur d'autres bases que l’Actionnaire
Commandité, le cas échéant, estimera être justes et raisonnables.

5.11 En l’absence de toute mauvaise foi, faute lourde ou erreur manifeste, chaque décision prise en relation avec le

calcul du Prix d'Achat par l’Actionnaire Commandité sera décisive et engagera la Société ainsi que ses actionnaires actuels,
passés et futurs.

5.12 Sauf si stipulé différemment dans l’Accord d’Investissement, une convocation écrite sera envoyée par lettre re-

commandée ou par transporteur internationalement reconnu, à chaque actionnaire détenteur de LP Tracking Actions à
rembourser, au moins sept (7) jours avant toute date de rachat, à son adresse telle que renseignée dans le plus récent
registre des actionnaires, notifiant au détenteur le nombre d’Actions sujettes au rachat, en spécifiant la date du rachat,
le Prix de Rachat et les procédures à suivre pour soumettre les LP Tracking Actions au rachat par la Société (une telle
convocation est ci-après définie comme «Convocation de Rachat». Le prix de rachat de telles LP Tracking Actions sera
payable à l’ordre des personnes dont le nom apparaît sur le registre des Actionnaires en qualité de propriétaire de celles-
ci sur le compte bancaire dont les références ont été transmises à la Société par ledit actionnaire avant la date de Rachat.

General
5.13 Toutes les Actions seront émises sous forme nominative ou au porteur.
5.14 Un registre des Actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet

effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son
domicile élu, tels qu'ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d’actions qu'il détient.

5.15 Le droit de propriété de l’actionnaire sur l’Action nominative s’établit par l’inscription de son nom dans le registre

des Actions nominatives.

5.16 Tous les certificats d’Actions seront signés par l’Actionnaire Commandité.
5.17 L’Actionnaire Commandité peut accepter et inscrire dans le registre des Actions nominatives un transfert sur

base de tout document approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire. Tout actionnaire devra fournir
à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse
sera également portée au registre des Actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse
enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d’une communication écrite à la Société.

5.18 La Société entend également que chaque classe unique de LP Tracking Actions et ses GP Actions de Commandités

correspondantes devra être détenue par le même titulaire au regard de l’impôt sur le revenu fédéral américain.

5.19 Les Actions de Commandités détenues par l’Actionnaire Commandité sont librement cessibles à un Actionnaire

Commandité remplaçant ou supplémentaire, responsable de façon illimitée.

5.20 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si la propriété de l’Action est indivise ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’Action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’Action à l’égard
de la Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’Action.

6. Gérance.
6.1 La Société sera administrée par «AI Global Investments GP S.à r.l.», prénommée (dans cet acte l’«Actionnaire

Commandité»).

6.2 En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant l’Actionnaire Commandité

d’exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition
que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l’article 8.1, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin
d’être actionnaire, afin d’exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une
assemblée générale d’actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors
de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un Actionnaire Commandité remplaçant, en respectant
les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L’absence d’une telle nomination entraînera
la dissolution et la liquidation de la Société.

6.3 Une telle nomination d’un Actionnaire Commandité remplaçant n’est pas soumise à l’approbation de l’Actionnaire

Commandité.

6.4 L’Actionnaire Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d’administration et de

disposition relevant de l’objet de la Société.

6.5 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale

des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) de la Société appartiennent à l’Actionnaire
Commandité.

75836

L

U X E M B O U R G

6.6 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l’Actionnaire Commandité ou par la (les)

signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par
l’Actionnaire Commandité.

7. Conseil de surveillance.
7.1 Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront

surveillées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d’au moins trois (3) membres. Le Conseil
de Surveillance peut être consulté par l’Actionnaire Commandité sur toutes les matières que l’Actionnaire Commandité
déterminera et pourra autoriser les actes de l’Actionnaire Commandité qui, selon la loi, les règlements ou les présents
statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

7.2 Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant

excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire
un de ses membres comme président.

7.3 Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par l’Actionnaire Commandité.
7.4 Une notification par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire

de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8) jours avant la date fixée
pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l’urgence sera contenue dans
la convocation. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel
ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spéciales pour des
réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveil-
lance.

7.5 Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si ses membres ont été convoqués à la

réunion du Conseil de Surveillance selon la procédure décrite ci-dessus et si au moins la majorité des membres du Conseil
de Surveillance sont présents ou représentés.

7.6 Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés

lors d’une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites, approuvées et signées par tous les
membres du Conseil de Surveillance.

7.7 Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme,

télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque
membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

7.8 Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la

réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.

7.9 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des votes,

le président aura voix prépondérante.

7.10 Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet

que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront
l’acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

7.11 Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence

téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion.

8. Art. 8. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourra être affectée ou annulée par le fait que l’Actionnaire Commandité ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs
ou fondés de pouvoir de l’Actionnaire Commandité auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou
par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou
firme. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de l’Actionnaire Commandité qui est administrateur, directeur,
fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est
autrement en relations d’affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en toutes matières
relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

9. Décisions des actionnaires.
9.1 L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société, y compris le ou

les Actionnaire(s) Commandité(s). Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs
aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera
valablement adoptée que si elle est approuvée par l’Actionnaire Commandité.

9.2 L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par l’Actionnaire Commandité ou par le Conseil de Surveil-

lance.  Les  assemblées  générales  d’actionnaires  seront  convoquées  par  un  avis  donné  par  l’Actionnaire  Commandité

75837

L

U X E M B O U R G

indiquant l’ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion
à chaque actionnaire à l’adresse des actionnaires telle qu'inscrite au registre des actions nominatives.

9.3 L’assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 10h00, au siège social ou dans tout autre

lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.4 Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable

suivant.

9.5 D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convo-

cation.

10. Année sociale.
10.1 L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
10.2 Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les Actionnaire(s) Commandité(s)

dressent un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout actionnaire peut prendre
communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

11. Droit de distribution des actions.
11.1 Sur le bénéfice net de la Société, il sera affecté cinq pour cent (5%) sur le compte réserve légale, jusqu'à ce que

cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social émis par la Société. Le solde sera librement utilisé par les
actionnaires.

11.2 Sur des comptes propres ou distincts (en plus des comptes détenus par la Société conformément à la loi et à la

pratique comptable habituelle), la Société déterminera à la fin de chaque exercice financier un résultat pour chaque
Investissement qui sera déterminé comme suit.

11.3 Le résultat de chaque Investissement consistera dans le solde de tout revenu, profits ou autre montants reçus ou

échus sous toute autre forme en relation avec cet Investissement (y compris les plus-values, le boni de liquidation, la
distribution de dividendes) et le montant des frais, pertes, impôts et autres transferts de fonds engagés par la Société
dans le cadre de ses activités et raisonnablement affectées à la gestion, opération de tels Investissements (y compris les
honoraires, les coûts, les impôts sur les plus-values, les dépenses relatives à la distribution de dividendes) (le «Montant
Disponible»). Tous les autres revenus et dépenses de la Société non affectés seront alloués entre les différentes classes
de LP Tracking Actions.

11.4 Les actionnaires approuveront de tels comptes propres ou distincts simultanément aux comptes détenus par la

Société conformément à loi et à la pratique.

11.5 Le Montant Disponible afférant à une classe de LP Tracking Actions spécifique sera disponible pour le paiement

d'un dividende aux détenteurs de ces LP Tracking Actions (auxquelles se rattache l’Investissement).

12. Modifications des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation de l’Ac-

tionnaire Commandité, par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises par la Loi de 1915.

13. Dissolution - Liquidation.
13.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), actionnaire(s) ou

non, nommé(s) par une résolution de l’actionnaire unique ou par l’assemblée des Actionnaires qui fixera leurs pouvoirs
et leurs émoluments. Sauf stipulation contraire par résolutions des actionnaires ou par la loi, le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif de la Société, étant spécifié que le produit
net de la liquidation sera cédé selon les modalités prévues à l’article 11 de ces Statuts.

13.2 Tout produit net de liquidation compris dans chaque Investissement sera partagé parmi les détenteurs de la classe

de LP Tracking Actions y afférant.

13.3 Pour les besoins de l’article 13.2:
(a) toutes dettes ou dépenses de la Société liées à ou intervenues dans le cadre de l’Investissement seront considérées

comme une diminution de la valeur des actifs formant la part de l’Investissement concerné;

(b) toutes dettes ou dépenses de la Société non visées sous (a) seront considérées comme une réduction de valeur

des actifs de l’Investissement proportionnellement à la valeur des actifs respectivement concernés;

(c) au cas où les dettes ou dépenses à imputer en réduction d'un Investissement particulier visé ci-dessus sous (a) ou

(b) excède la valeur de cet actif, la valeur de cet actif sera considéré comme nul pour les besoins de cet Article 13.2, et
un tel manque à gagner sera imputé en réduction de l’autre Investissement proportionnellement à la valeur des actifs
respectivement concernés (une telle valeur étant calculée, dans le cas de chaque actif, après avoir au préalable donné
effet aux réductions requises par les alinéas (a) et (b) ci-dessus.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de leur fonction de gérants de la

Société:

(i) Monsieur Michael J. Ristaino,

75838

L

U X E M B O U R G

(ii) Madame Myriam Deltenre, (iii) Madame Linda Harroch,
(iv) Monsieur Fergal O'Hannrachain,
(v) Monsieur Justin Nuccio et
(vi) Madame Hélène Da Silva.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de nommer les personnes suivantes en tant que membres du Conseil de Surveil-

lance pour une période de six (6) ans:

(i) Monsieur Dominique Léger, né le 2 décembre 1971 à Namur, Belgique, demeurant au 22 rue du Petit Vivier, 6860

Ebly, Belgique;

(ii) Madame Isabelle Lapietra, née le 25 janvier 1974 à Luxembourg et résidant au 15, rue de Saint-Hubert, B-6927

Tellin, Belgique; et

(iii) Monsieur Frédéric Francesconi, né le 2 mai 1975 à Thionville, France, résidant au 23, Boucle Jacques Callot, 57000

Thionville, France.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: L. HARROCH, C. SCULTEUR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1 

er

 avril 2014. Relation: EAC/2014/4620. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014055812/1103.
(140064392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Vericom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 51.203.

EXTRAIT

Démission de l’administrateur-délégué avec effet au 1 

er

 avril 2014

- Monsieur Dominique Delaby
Nomination d’un administrateur-délégué avec effet au 1 

er

 avril 2014

- Geneviève REGIS
Née le 24 octobre 1963 à Nice, France
Demeurant professionnellement au 16a, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014056265/16.
(140064111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Pergolese S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.772.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 166.280.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Associés tenue le 17 avril 2014

- Le mandat de commissaire de Monsieur Thierry DELBECQ, résidant professionnellement au 5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg est renouvelé pour une période d'un an. M. Thierry DELBECQ sera chargé de la revue des comptes
au 31 décembre 2014. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014056145/13.
(140064602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

75839

L

U X E M B O U R G

C.P.I. Holding - Compagnie de Placements Immobiliers S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 48.839.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014055874/10.
(140064503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Campbell Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 65.001,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 179.151.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014055875/10.
(140064368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Cleanup (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 184.676.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014055881/10.
(140064533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Don Curly S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Chez Nous Lux S.à r.l.).

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 148.346.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 18 avril 2014.

<i>Pour la société
Joëlle SCHWACHTGEN
<i>Le notaire

Référence de publication: 2014055915/13.
(140064663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Cornhill Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 20A, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 165.808.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014055886/10.
(140064332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

75840


Document Outline

17Capital 2 Feeder A S.à r.l.

17Capital 2 Feeder B S.à r.l.

4Keys Capital Management S.à r.l.

Agro-Farming Services S.A.

Aguila PAI S.à r.l.

AI Global Investments &amp; CY S.C.A.

AI Global Investments S.à r.l.

Akruks GmbH

Albavis S.A.

Alpet S.A.

Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.

Amazon Europe Core S.à r.l.

A-R-A Retail Centers S.àr.l.

Armat Group S.A.

Atelier d'Architecture M. Vander Linden.Lux S.àr.l.

AT-Lux Immo S.à r.l.

AXA Private Debt II S.A., SICAR

Bond Street Holdings S.A.

Bond Street Properties S.A.

BR Harbour Exchange S.à r.l.

Campbell Luxembourg Holdings S.à r.l.

CEA Investments Limited

Chez Nous Lux S.à r.l.

Cleanup (GP) S.à r.l.

Constructions Générales Gomes Manuel S.à r.l.

Cornhill Management S.A.

C.P.I. Holding - Compagnie de Placements Immobiliers S.A.

Creative Equity Consulting, Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Delta 2 (Lux) Sàrl

Don Curly S.à r.l.

D-R Luxembourg International S.à r.l.

D.S. S.à r.l.

IQ Industrial Holding S.à r.l.

Pergolese S.à r.l.

Quantum Industries S.à r.l.

Saluki S.A.

Seagull S.A.

Thonic S.A.

Thonic S.A. SPF

T Participations S.A.

Unitas S.A.

Veglio S.à r.l.

Vericom S.A.

Vibrationmaster Technology Center s.à r.l.

Zeimes Marc, s.à r.l.